Mark
  Greek NT: Tischendorf 8th Ed. French Jerusalem Bible Lithuanian English: New American Standard Bible
  Mark 1 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Gerosios naujienos pradžia, The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.
2 καθως γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου Selon qu'il est écrit dans Isaïe le prophète : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. kaip pranašų parašyta: “Štai Aš siunčiu pirma Tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties Tau kelią. As it is written in Isaiah the prophet: "BEHOLD, I SEND MY MESSENGER AHEAD OF YOU,
WHO WILL PREPARE YOUR WAY;
3 φωνη βοωντος εν τη ερημω ετοιμασατε την οδον κυριου ευθειας ποιειτε τας τριβους αυτου Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers, Dykumoje šaukiančiojo balsas: ‘Paruoškite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus!’ ” THE VOICE OF ONE CRYING IN THE WILDERNESS,
`MAKE READY THE WAY OF THE LORD,
MAKE HIS PATHS STRAIGHT.' "
4 εγενετο ιωαννης ο βαπτιζων εν τη ερημω και κηρυσσων βαπτισμα μετανοιας εις αφεσιν αμαρτιων Jean le Baptiste fut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Jonas pasirodė dykumoje, krikštijo ir skelbė atgailos krikštą nuodėmėms atleisti. John the Baptist appeared in the wilderness preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins.
5 και εξεπορευετο προς αυτον πασα η ιουδαια χωρα και οι ιεροσολυμειται παντες και εβαπτιζοντο υπ αυτου εν τω ιορδανη ποταμω εξομολογουμενοι τας αμαρτιας αυτων Et s'en allaient vers lui tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo savo nuodėmes ir visi buvo krikštijami Jordano upėje. And all the country of Judea was going out to him, and all the people of Jerusalem; and they were being baptized by him in the Jordan River, confessing their sins.
6 και ην ο ιωαννης ενδεδυμενος τριχας καμηλου και ζωνην δερματινην περι την οσφυν αυτου και εσθιων ακριδας και μελι αγριον Jean était vêtu d'une peau de chameau et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis maitinosi skėriais ir lauko medumi. John was clothed with camel's hair and wore a leather belt around his waist, and his diet was locusts and wild honey.
7 και εκηρυσσεν λεγων ερχεται ο ισχυροτερος μου οπισω μου ου ουκ ειμι ικανος κυψας λυσαι τον ιμαντα των υποδηματων αυτου Et il proclamait : « Vient derrière moi celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la courroie de ses sandales. Jis skelbė: “Po manęs ateina galingesnis už mane­aš nevertas nusilenkęs atrišti Jo sandalų dirželio. And he was preaching, and saying, "After me One is coming who is mightier than I, and I am not fit to stoop down and untie the thong of His sandals.
8 εγω εβαπτισα υμας υδατι αυτος δε βαπτισει υμας εν πνευματι αγιω Moi, je vous ai baptisés avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. » Aš jus krikštijau vandeniu, o Jis krikštys jus Šventąja Dvasia”. "I baptized you with water; but He will baptize you with the Holy Spirit."
9 και εγενετο εν εκειναις ταις ημεραις ηλθεν ιησους απο ναζαρετ της γαλιλαιας και εβαπτισθη εις τον ιορδανην υπο ιωαννου Et il advint qu'en ces jours-là Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas pakrikštijo Jį Jordane. In those days Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan.
10 και ευθυς αναβαινων εκ του υδατος ειδεν σχιζομενους τους ουρανους και το πνευμα ως περιστεραν καταβαινον εις αυτον Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui, Vos tik išbridęs iš vandens, Jis pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią tarsi balandį, nusileidžiančią ant Jo. Immediately coming up out of the water, He saw the heavens opening, and the Spirit like a dove descending upon Him;
11 και φωνη εκ των ουρανων συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν σοι ευδοκησα et une voix vint des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Ir iš dangaus pasigirdo balsas: “Tu esi mano mylimasis Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi”. and a voice came out of the heavens: "You are My beloved Son, in You I am well-pleased."
12 και ευθυς το πνευμα αυτον εκβαλλει εις την ερημον Et aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Ir tuojau Dvasia Jį nuvedė į dykumą. Immediately the Spirit *impelled Him to go out into the wilderness.
13 και ην εν τη ερημω τεσσερακοντα ημερας πειραζομενος υπο του σατανα και ην μετα των θηριων και οι αγγελοι διηκονουν αυτω Et il était dans le désert durant quarante jours, tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai Jam tarnavo. And He was in the wilderness forty days being tempted by Satan; and He was with the wild beasts, and the angels were ministering to Him.
14 μετα δε το παραδοθηναι τον ιωαννην ηλθεν ο ιησους εις την γαλιλαιαν κηρυσσων το ευαγγελιον του θεου Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'Évangile de Dieu et disant : Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus atėjo į Galilėją ir skelbė Dievo karalystės Evangeliją: Now after John had been taken into custody, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God,
15 οτι πεπληρωται ο καιρος και ηγγικεν η βασιλεια του θεου μετανοειτε και πιστευετε εν τω ευαγγελιω « Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous et croyez à l'Évangile. » “Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atgailaukite ir tikėkite Evangelija!” and saying, "The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent and believe in the gospel."
16 και παραγων παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν σιμωνα και ανδρεαν τον αδελφον σιμωνος αμφιβαλλοντας εν τη θαλασση ησαν γαρ αλεεις Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient l'épervier dans la mer ; car c'étaient des pêcheurs. Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą; mat jie buvo žvejai. As He was going along by the Sea of Galilee, He saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net in the sea; for they were fishermen.
17 και ειπεν αυτοις ο ιησους δευτε οπισω μου και ποιησω υμας γενεσθαι αλεεις ανθρωπων Et Jésus leur dit : « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Jėzus jiems tarė: “Sekite paskui mane, ir Aš jus padarysiu žmonių žvejais”. And Jesus said to them, "Follow Me, and I will make you become fishers of men."
18 και ευθυς αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω Et aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. Ir tuojau, palikę tinklus, jie nusekė paskui Jį. Immediately they left their nets and followed Him.
19 και προβας ολιγον ειδεν ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου και αυτους εν τω πλοιω καταρτιζοντας τα δικτυα Et s'avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, eux aussi dans leur barque en train d'arranger les filets ; Paėjęs truputį toliau, Jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Going on a little farther, He saw James the son of Zebedee, and John his brother, who were also in the boat mending the nets.
20 και ευθυς εκαλεσεν αυτους και αφεντες τον πατερα αυτων ζεβεδαιον εν τω πλοιω μετα των μισθωτων απηλθον οπισω αυτου et aussitôt il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite. Tuoj pat Jis pašaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų valtyje su samdiniais, jie nusekė paskui Jį. Immediately He called them; and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants, and went away to follow Him.
21 και εισπορευονται εις καφαρναουμ και ευθυς τοις σαββασιν εδιδασκεν εις την συναγωγηνν Ils pénètrent à Capharnaüm. Et aussitôt, le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il enseignait. Jie atėjo į Kafarnaumą, ir iškart, sabato dieną, Jis nuėjo į sinagogą ir ėmė mokyti. They *went into Capernaum; and immediately on the Sabbath He entered the synagogue and began to teach.
22 και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις Et ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Žmonės stebėjosi Jo mokymu, nes Jis mokė kaip turintis valdžią, o ne kaip Rašto žinovai. They were amazed at His teaching; for He was teaching them as one having authority, and not as the scribes.
23 και ευθυς ην εν τη συναγωγη αυτων ανθρωπος εν πνευματι ακαθαρτω και ανεκραξεν Et aussitôt il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui cria Jų sinagogoje buvo žmogus, turintis netyrąją dvasią. Jis sušuko: Just then there was a man in their synagogue with an unclean spirit; and he cried out,
24 λεγων τι ημιν και σοι ιησου ναζαρηνε ηλθες απολεσαι ημας οιδαμεν σε τις ει ο αγιος του θεου en disant : « Que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : le Saint de Dieu. » “Palik mus! Ko Tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarieti? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas Tu esi: Dievo Šventasis!” saying, "What business do we have with each other, Jesus of Nazareth? Have You come to destroy us? I know who You are--the Holy One of God!"
25 και επετιμησεν αυτω ο ιησους φιμωθητι και εξελθε εξ αυτου Et Jésus le menaça en disant : « Tais-toi et sors de lui. » Jėzus sudraudė jį: “Nutilk ir išeik iš jo!” And Jesus rebuked him, saying, "Be quiet, and come out of him!"
26 και σπαραξαν αυτον το πνευμα το ακαθαρτον και φωνησαν φωνη μεγαλη εξηλθεν εξ αυτου Et le secouant violemment, l'esprit impur cria d'une voix forte et sortit de lui. Tada netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo. Throwing him into convulsions, the unclean spirit cried out with a loud voice and came out of him.
27 και εθαμβηθησαν απαντες ωστε συζητειν αυτους λεγοντας τι εστιν τουτο διδαχη καινη κατ εξουσιαν και τοις πνευμασι τοις ακαθαρτοις επιτασσει και υπακουουσιν αυτω Et ils furent tous effrayés, de sorte qu'ils se demandaient entre eux : « Qu'est cela ? Un enseignement nouveau, donné d'autorité ! Même aux esprits impurs, il commande et ils lui obéissent ! » Visi apstulbo ir klausinėjo vienas kitą: “Kas tai? Koks čia naujas mokymas? Jis įsakinėja su valdžia net netyrosioms dvasioms, ir tos Jam paklūsta!” They were all amazed, so that they debated among themselves, saying, "What is this? A new teaching with authority! He commands even the unclean spirits, and they obey Him."
28 και εξηλθεν η ακοη αυτου ευθυς πανταχου εις ολην την περιχωρον της γαλιλαιας Et sa renommée se répandit aussitôt partout, dans la région de Galilée. Garsas apie Jį kaipmat pasklido po visą Galilėjos kraštą. Immediately the news about Him spread everywhere into all the surrounding district of Galilee.
29 και ευθυς εκ της συναγωγης εξελθοντες ηλθον εις την οικιαν σιμωνος και ανδρεου μετα ιακωβου και ιωαννου Et aussitôt, sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. Išėję iš sinagogos, jie su Jokūbu ir Jonu atėjo į Simono ir Andriejaus namus. And immediately after they came out of the synagogue, they came into the house of Simon and Andrew, with James and John.
30 η δε πενθερα σιμωνος κατεκειτο πυρεσσουσα και ευθυς λεγουσιν αυτω περι αυτης Or la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre, et aussitôt ils lui parlent à son sujet. Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai Jam pasakė. Now Simon's mother-in-law was lying sick with a fever; and immediately they *spoke to Jesus about her.
31 και προσελθων ηγειρεν αυτην κρατησας της χειρος και αφηκεν αυτην ο πυρετος και διηκονει αυτοις S'approchant, il la fit se lever en la prenant par la main. Et la fièvre la quitta, et elle les servait. Jis priėjęs paėmė ją už rankos ir pakėlė; karštis tučtuojau paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti. And He came to her and raised her up, taking her by the hand, and the fever left her, and she waited on them.
32 οψιας δε γενομενης οτε εδυ ο ηλιος εφερον προς αυτον παντας τους κακως εχοντας και τους δαιμονιζομενους Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les démoniaques, Vakare, saulei nusileidus, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius. When evening came, after the sun had set, they began bringing to Him all who were ill and those who were demon-possessed.
33 και ην ολη η πολις επισυνηγμενη προς την θυραν et la ville entière était rassemblée devant la porte. Visas miestas buvo susirinkęs prie durų. And the whole city had gathered at the door.
34 και εθεραπευσεν πολλους κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις και δαιμονια πολλα εξεβαλεν και ουκ ηφιεν λαλειν τα δαιμονια οτι ηδεισαν αυτον Et il guérit beaucoup de malades atteints de divers maux, et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas parler les démons, parce qu'ils savaient qui il était. Jis pagydė daug sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų ir neleido demonams kalbėti, nes jie pažino Jį. And He healed many who were ill with various diseases, and cast out many demons; and He was not permitting the demons to speak, because they knew who He was.
35 και πρωι εννυχα λιαν αναστας εξηλθεν και απηλθεν εις ερημον τοπον κακει προσηυχετο Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il priait. Anksti rytą, gerokai prieš aušrą, Jėzus atsikėlęs nuėjo į nuošalią vietą ir ten meldėsi. In the early morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went away to a secluded place, and was praying there.
36 και κατεδιωξεν αυτον σιμων και οι μετ αυτου Simon et ses compagnons le poursuivirent Simonas ir buvę su juo nusekė iš paskos Simon and his companions searched for Him;
37 και ευρον αυτον και λεγουσιν αυτω οτι παντες ζητουσιν σε et, l'ayant trouvé, ils lui disent : « Tout le monde te cherche. » ir, suradę Jį, pasakė: “Visi Tavęs ieško”. they found Him, and *said to Him, "Everyone is looking for You."
38 και λεγει αυτοις αγωμεν αλλαχου εις τας εχομενας κωμοπολεις ινα κακει κηρυξω εις τουτο γαρ εξηλθον Il leur dit : « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jis atsakė: “Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten pamokslaučiau, nes tam esu atėjęs”. He *said to them, "Let us go somewhere else to the towns nearby, so that I may preach there also; for that is what I came for."
39 και ηλθεν κηρυσσων εις τας συναγωγας αυτων εις ολην την γαλιλαιαν και τα δαιμονια εκβαλλων Et il s'en alla à travers toute la Galilée, prêchant dans leurs synagogues et chassant les démons. Ir Jis pamokslavo jų sinagogose po visą Galilėją ir išvarinėjo demonus. And He went into their synagogues throughout all Galilee, preaching and casting out the demons.
40 και ερχεται προς αυτον λεπρος παρακαλων αυτον και γονυπετων λεγων αυτω οτι εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι Un lépreux vient à lui, le supplie et, s'agenouillant, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pas Jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: “Jeigu nori, gali mane padaryti švarų”. And a leper *came to Jesus, beseeching Him and falling on his knees before Him, and saying, "If You are willing, You can make me clean."
41 και σπλαγχνισθεις εκτεινας την χειρα αυτου ηψατο και λεγει θελω καθαρισθητι Ému de compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Jėzus, apimtas gailesčio, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: “Noriu, būk švarus!” Moved with compassion, Jesus stretched out His hand and touched him, and *said to him, "I am willing; be cleansed."
42 και ευθυς απηλθεν απ αυτου η λεπρα και εκαθερισθη Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jam tai ištarus, raupsai iškart pranyko, ir jis tapo švarus. Immediately the leprosy left him and he was cleansed.
43 και εμβριμησαμενος αυτω ευθυς εξεβαλεν αυτον Et le rudoyant, il le chassa aussitôt, Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir griežtai įspėjo: And He sternly warned him and immediately sent him away,
44 και λεγει αυτω ορα μηδενι μηδεν ειπης αλλα υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου α προσεταξεν μωυσης εις μαρτυριον αυτοις et lui dit : « Garde-toi de rien dire à personne ; mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse : ce leur sera une attestation. » “Žiūrėk, kad niekam nieko nepasakotum! Eik, pasirodyk kunigui ir aukok už apvalymą Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti”. and He *said to him, "See that you say nothing to anyone; but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses commanded, as a testimony to them."
45 ο δε εξελθων ηρξατο κηρυσσειν πολλα και διαφημιζειν τον λογον ωστε μηκετι αυτον δυνασθαι εις πολιν φανερως εισελθειν αλλ εξω επ ερημοις τοποις ην και ηρχοντο προς αυτον παντοθεν Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il se tenait dehors, dans des lieux déserts ; et l'on venait à lui de toutes parts. Bet šis išėjęs pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti tą įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas Jį. But he went out and began to proclaim it freely and to spread the news around, to such an extent that Jesus could no longer publicly enter a city, but stayed out in unpopulated areas; and they were coming to Him from everywhere.
  The Greek Text corresponds to the printed text found in:

Tischendorf, Constantinus, Novum Testamentum Graece, editio octava critica major Vol. I, 1869; Vol. II 1872, Leipzig:Giesecke and Devrient. Vol 3, Prolegomena, ed. by Caspar Rene' Gregory, Leipzig: Hinrichs, 1894.

The text contains no accents or diacritical marks.

This text was prepared from the Westcott-Hort-Nestle Aland text found in the Greek text prepared by Dr. Maurice Robinson. The text was compared to the printed edition of Tischendorf's. Changes were made in the text to make it correspond to the printed edition. The text was proofed against the Tischendorf text.

According to J. Harold Greenlee "His 'eighth major edition' (1869-72) contains a critical apparatus which has never been equaled in comprehensiveness of citation of Greek mss., versions, and patristic evidence. A century later it is still indispensable for serious work in the text of the N.T."

The Greek text is released as a public domain text.

If any errors are found in this text please let me know as soon as possible.

Clint Yale
1014 West Smith Road #26
Bellingham, WA 98226
360-384-1015
ccr3yale@telcomplus.com

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

La Bible de Jérusalem.
Copyright (C) 1973 by Les Édition du Cerf
Lithuanian Bible
This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis"
All Rights Reserved.

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

NEW AMERICAN STANDARD BIBLE
Copyright (C) 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by:
THE LOCKMAN FOUNDATION
LA HABRA, CA 90631
A Corporation Not for Profit
All Rights Reserved


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.