1 Chronicles
  Romanian: Cornilescu
  1 Chronicles 23 [Commentary] [Map]
1 David, fiind bătrîn şi sătul de zile, a pus pe fiul său Solomon împărat peste Israel.
2 El a strîns pe toate căpeteniile lui Israel, pe preoţi şi pe Leviţi.
3 Au făcut numărătoarea Leviţilor, dela vîrsta de treizeci de ani în sus; socotiţi pe cap şi pe bărbaţi, s'au găsit în număr de treizeci şi opt de mii.
4 Şi David a zis: ,,Douăzeci şi patru de mii dintre ei să vegheze asupra slujbelor din Casa Domnului, şase mii să fie dregători şi judecători,
5 patru mii să fie portari, şi patru mii să fie însărcinaţi să laude pe Domnul cu instrumentele pe cari le-am făcut ca să -L prea mărim.``
6 David i -a împărţit în cete după fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.
7 Din Gherşoniţi: Laedan şi Şimei. -
8 Fiii lui Laedan: căpetenia Iehiel, Zetam şi Ioel, trei.
9 Fiii lui Şimei: Şelomit, Haziel şi Haran, trei. Aceştia erau capii caselor părinteşti ale familiei lui Laedan. -
10 Fiii lui Şimei: Iahat, Zina, Ieuş şi Beria. Aceştia sînt cei patru fii ai lui Şimei.
11 Iahat era căpetenia, şi Zina al doilea; Ieuş şi Beria n'au avut mulţi fii, şi au alcătuit o singură casă părintească la numărătoare.
12 Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel, patru. -
13 Fiii lui Amram: Aaron şi Moise. Aaron a fost pus deoparte să fie sfinţit ca prea sfînt, el şi fiii lui pe vecie, ca să aducă tămîie înaintea Domnului, să -I facă slujba, şi să binecuvinteze pe vecie în Numele Lui.
14 Dar fiii lui Moise, omul lui Dumnezeu, au fost număraţi în seminţia lui Levi.
15 Fiii lui Moise: Gherşom şi Eliezer.
16 Fiul lui Gherşom: Şebuel, căpetenia.
17 Şi fiii lui Eliezer au fost: Rehabia, căpetenia; Eliezer n'a avut alt fiu, dar fiii lui Rehabia au fost foarte mulţi la număr. -
18 Fiul lui Iţehar: Şelomit, căpetenia. -
19 Fiii lui Hebron: Ieria, căpetenia; Amaria, al doilea: Iahaziel, al treilea; şi Iecameam, al patrulea. -
20 Fiii lui Uziel: Mica, căpetenia; şi Işia, al doilea.
21 Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. -Fiii lui Mahli: Eleazar şi Chis.
22 Eleazar a murit fără să aibă fii; dar a avut fete pe cari le-au luat de neveste fiii lui Chis, fraţii lor. -
23 Fiii lui Muşi: Mahli, Eder şi Ieremot, trei.
24 Aceştia sînt fiii lui Levi, după casele lor părinteşti, capii caselor părinteşti, după numărătoarea făcută numărînd numele pe cap. Ei erau întrebuinţaţi în slujba Casei Domnului, dela vîrsta de douăzeci de ani în sus.
25 Căci David a zis: ,,Domnul, Dumnezeul lui Israel, a dat odihnă poporului Său, şi va locui pe vecie la Ierusalim;
26 şi Leviţii nu vor mai avea să poarte cortul şi toate uneltele pentru slujba lui.``
27 După cele din urmă porunci ale lui David, numărătoarea fiilor lui Levi s'a făcut dela vîrsta de douăzeci de ani în sus.
28 Puşi lîngă fiii lui Aaron pentru slujba Casei Domnului, ei aveau să îngrijească de curţi şi de odăi, de curăţirea tuturor lucrurilor sfinte, de împlinirea slujbei în Casa lui Dumnezeu,
29 de pînile pentru punerea înaintea Domnului, de floarea de făină pentru darurile de mîncare, de plăcintele fără aluat, de turtele coapte în tigae şi de turtele prăjite, de toate măsurile de încăpere şi de lungime;
30 ei aveau să stea în fiecare dimineaţă şi în fiecare seară, ca să laude şi să mărească pe Domnul,
31 şi să aducă neîncetat înaintea Domnului toate arderile de tot Domnului, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbători, după numărul şi obiceiurile rînduite.
32 Îngrijeau de cortul întîlnirii, de sfîntul locaş şi de fiii lui Aaron, fraţii lor, pentru slujba Casei Domnului.
  1 Chronicles 24 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
1 Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
2 Nadab şi Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii; şi Eleazar şi Itamar au împlinit slujba de preoţi.
3 David a împărţit pe fiii lui Aaron, rînduindu -i după slujba pe care o aveau s'o facă; Ţadoc făcea parte din urmaşii lui Eleazar, şi Ahimelec din urmaşii lui Itamar.
4 Printre fiii lui Eleazar s'au găsit mai multe căpetenii decît printre fiii lui Itamar, şi i-au împărţit aşa că fiii lui Eleazar aveau şasesprezece căpetenii de case părinteşti, şi fiii lui Itamar opt căpetenii de case părinteşti.
5 I-au împărţit prin sorţ, între unii şi alţii, căci căpeteniile sfîntului locaş şi căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar şi din fiii lui Itamar.
6 Şemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminţia lui Levi, i -a scris înaintea împăratului şi mai marilor, înaintea preotului Ţadoc şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi Leviţilor. Au tras la sorţi cîte o casă părintească pentru Eleazar, şi au tras şi cîte una pentru Itamar.
7 Cel dintîi sorţ a ieşit pentru Iehoiarib; al doilea pentru Iedaia;
8 al treilea pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim;
9 al cincilea, pentru Malchia; al şaselea, pentru Miiamin;
10 al şaptelea, pentru Hacoţ; al optulea, pentru Abia;
11 al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Şecania:
12 al unsprezecelea, pentru Eliaşib; al doisprezecelea, pentru Iachim;
13 al treisprezecelea, pentru Hupa; al patrusprezecelea, pentru Ieşebeab;
14 al cincisprezecelea, pentru Bilga; al şasesprezecelea, pentru Imer;
15 al şaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea pentru Hapiţeţ;
16 al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel;
17 al douăzeci şi unulea, pentru Iachin; al douăzeci şi doilea, pentru Gamul;
18 al douăzeci şi treilea, pentru Delaia; al douăzeci şi patrulea, pentru Maazia.
19 Acesta era şirul în care aveau să-şi facă slujba, ca să intre în Casa Domnului, după rînduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe cari i le dăduse Domnul, Dumnezeul lui Israel.
20 Iată căpeteniile celorlalţi Leviţi. -Din fiii lui Amram: Şubael; din fiii lui Şubael: Iehdia;
21 din Rehabia, din fiii lui Rehabia: căpetenia Işia.
22 Din Iţehariţi: Şelomot; din fiii lui Şelomot: Iahat.
23 Fiii lui Hebron: Ieria, Amaria, al doilea, Iahaziel, al treilea, Iecameam, al patrulea.
24 Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Şamir;
25 fratele lui Mica: Işia; din fiii lui Işia: Zaharia. -
26 Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi, şi fiii fiului său Iaazia.
27 Fiii lui Merari, ai fiului său Iaazia: Şoham, Zacur şi Ibri.
28 Din Mahli: Eleazar, care n'a avut fii;
29 din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel.
30 Fiii lui Muşi: Mahli, Eder şi Ierimot. Aceştia sînt fiii lui Levi, după casele lor părinteşti.
31 Şi ei, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron, au tras la sorţ înaintea împăratului David, înaintea lui Ţadoc şi Ahimelec, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi Leviţilor, şi anume fiecare cap de casă întocmai ca cel mai mic din fraţii săi.
 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.