Hebrews
Hebrew: Modern  
Hebrews 5 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
כי כל כהן גדול הלקוח מתוך בני אדם מפקד הוא בעבור בני אדם בעניני אלהים להקריב מנחה וזבח על החטאים׃ .1
והוא יכול לחמל על השגגים והתעים בהיותו גם הוא ידוע חלי׃ .2
אשר על כן חיב להקריב על החטאים גם בעד העם גם בעד נפשו׃ .3
ואת הגדלה הזאת לא יקח איש לעצמו רק הקרוא לה מאת האלהים כמו אהרן׃ .4
כן גם המשיח לא כבד את עצמו להיות כהן גדול כי אם האמר אליו בני אתה אני היום ילדתיך׃ .5
כמו שאמר גם במקום אחר אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃ .6
אשר בימי היותו בבשר הקריב תפלות ותחנונים בצעקה גדולה ובדעות לפני מי שיכול להושיעו ממות ויעתר לו מפני יראתו׃ .7
ואף כי היה הבן למד מענותו לשמוע׃ .8
ואחרי אשר השלם היה ממציא תשועת עולמים לכל שמעיו׃ .9
והאלהים קרא לו כהן גדול על דברתי מלכי צדק׃ .10
על זאת יש לנו לדבר הרבה וקשות לבאר לכם במלין יען כי כבדו אזניכם׃ .11
כי תחת אשר היה ראוי לכם לפי ארך הזמן להיות מלמדים עתה מן הצרך לשוב וללמד אתכם עקרי ראשית דברי אלהים ונצרכתם לחלב ולא למאכל בריא׃ .12
כי כל אשר מאכלו חלב איננו מבין בדבר צדק כי עודנו עולל׃ .13
אך לשלמים המאכל הבריא אשר על פי ההרגל יש להם חושים מנסים להבדיל בין טוב לרע׃ .14

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.