Galatians
Hebrew: Modern  
Galatians 4 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
ואני אמר היורש כל עת היותו קטן אין הבדל בינו ובין העבד אף אם הוא אדון הכל׃ .1
אלא הוא תחת יד אמנים ופקידי הבית עד לזמן המיעד לו מאת אביו׃ .2
ככה גם אנחנו בעוד היותנו קטנים היינו משעבדים ליסדות העולם׃ .3
ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה׃ .4
לפדות את אשר היו תחת יד התורה למען נקבל את משפט הבנים׃ .5
ויען כי בנים אתם שלח האלהים בלבבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו׃ .6
לכן אינך עוד עבד כי אם בן ואם בן אתה הנך גם יורש האלהים על ידי המשיח׃ .7
הן לפנים באין דעת אלהים הייתם עבדים את אשר בעצמותם אינם אלהים׃ .8
ועתה אחרי ידעתם את האלהים ויותר אחרי שנודעתם לאלהים איך תשובו אל היסדות הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם מחדש׃ .9
ימים אתם שמרים וחדשים ומועדים ושנים׃ .10
מתירא אני פן לריק עמלתי בכם׃ .11
היו נא כמוני כי גם אני כמוכם מתחנן אני לכם אחי לא הרעתם לי מאומה׃ .12
אתם ידעתם אשר בחלשת בשרי בשרתי לכם את הבשורה לראשונה׃ .13
ואתם לא בזיתם את נסיוני אשר נסיתי בבשרי ולא געלתם אתו כי אם קבלתם אתי כמלאך אלהים כמשיח ישוע׃ .14
ועתה איה אשרכם כי מעיד אני עליכם אשר אם יכלתם הייתם עקרים את עיניכם לתתן לי׃ .15
ועתה הנהייתי לכם לאיב בדברי אמת אליכם׃ .16
אינם מקנאים לכם לטובה כי חפצם להפריד אתכם מעלינו למען תהיו מקנאים להם׃ .17
אבל טוב לקנא תמיד לטובה ולא לבד בהיותו אצלכם׃ .18
בני אשר אני מחולל שנית עד כי יוצר בכם המשיח׃ .19
אמנה חפצתי להיות עתה אצלכם לשנות את קול דברי כי נבוך אני בכם׃ .20
אמרו לי אתם החפצים להיות משעבדים לתורה הלא שמעתם את התורה׃ .21
כי כתוב שהיו לאברהם שני בנים האחד מן האמה והשני מן החפשיה׃ .22
ואשר לאמה הוא נולד לפי הבשר ואשר לחפשיה על פי ההבטחה׃ .23
והדברים הם לרמז כי שתי הבריתות הנה האחת מן הר סיני היולדת לעבדות והיא הגר׃ .24
כי הגר סיני הר בערב הוא והוא כנגד ירושלים של עתה כי היא בעבדות עם בניה׃ .25
אבל ירושלים של מעלה היא חפשיה והיא אם כלנו׃ .26
כי כתוב רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה׃ .27
ואנחנו אחי הננו כיצחק בני ההבטחה׃ .28
וכאשר הנולד לפי הבשר אז היה רדף את הנולד לפי הרוח כן הוא גם עתה׃ .29
אבל הכתוב מה הוא אמר גרש האמה ואת בנה כי לא יירש בן האמה עם בן החפשיה׃ .30
על כן אחי לא בני האמה אנחנו כי אם בני החפשיה׃ .31

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.