Romans
Hebrew: Modern  
Romans 1 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
פולוס עבד ישוע המשיח מקרא להיות שליח ונבדל לבשורת אלהים׃ .1
אשר הבטיחה מלפנים ביד נביאיו בכתבי הקדש׃ .2
על דבר בנו הנולד מזרע דוד לפי הבשר׃ .3
אשר הוכן לבן האלהים בגבורה לפי רוח הקדשה בתחיתו מבין המתים הוא ישוע המשיח אדנינו׃ .4
אשר בידו קבלנו חן ושליחות להקים משמעת האמונה בכל הגוים למען שמו׃ .5
אשר בתוכם הנכם גם אתם קרואי ישוע המשיח׃ .6
לכל אשר ברומי ידידי אלהים וקרואים להיות קדושים חסד ושלום לכם מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃ .7
בראשונה אודה לאלהי בישוע המשיח על כלכם אשר ספר אמונתכם בכל העולם׃ .8
כי האלהים אשר אני עבד אתו ברוחי בבשורת בנו לעד לי כי תמיד אני מזכיר אתכם׃ .9
בהעתירי בתפלותי בכל עת למען אשר רק הפעם אצליח ברצון אלהים לבוא אליכם׃ .10
כי נכסף נכספתי לראותכם ולחלק לכם אי זו מתת רוח למען תתחזקי׃ .11
והוא להתנחם עמכם זה בזה באמונה אשר לכם וגם לי׃ .12
ולא אכחד מכם אחי כי פעמים רבות שמתי על לבי לבוא אליכם אך נמנע ממני עד הנה למען אמצא פרי גם בכם כמו ביתר הגוים׃ .13
מחיב אנכי ליונים וגם ללעזים לחכמים וגם לפתאים׃ .14
לכן נדבני לבי להשמיע את הבשורה גם אתכם אשר ברומי׃ .15
כי אינני בוש מבשורת המשיח באשר גבורת אלהים היא לתשועת כל המאמין ליהודי בראשונה וכן גם ליוני׃ .16
כי תגלה בה צדקת אלהים מאמונה אל אמונה ככתוב וצדיק באמונתו יחיה׃ .17
כי נגלה חרון אלהים מן השמים על כל רשעת בני אדם ועולתם אשר יעצרו את האמת בעולה׃ .18
יען אשר דעת האלהים גלויה בקרבם כי האלהים הודיעם אותה׃ .19
כי מהותו הנעלמה היא כחו הנצחי ואלהותו מעת נברא העולם תודע במעשים ותראה לבלתי היות להם להתנצל׃ .20
יען בדעתם את האלהים לא כבדהו כאלהים וגם לא הודו לו כי אם הלכו אחרי ההבל במועצותיהם ויחשך לבם הנבער׃ .21
ובאמרם חכמים אנחנו היו לכסילים׃ .22
וימירו את כבוד האלהים אשר איננו נפסד בדמות צלם אדם הנפסד צלם כל עוף והולך על ארבע ורמש האדמה׃ .23
על כן גם נתנם האלהים לטמאה בתאות לבם לנבל גויותיהם איש את רעהו׃ .24
אשר המירו אמת האלהים בכזב ויכבדו ויעבדו את הבריה תחת בראה המברך לעולמים אמן׃ .25
בעבור זאת נתנם האלהים לתאות בושה כי נשיהם החליפו את התשמיש כדרכן בשלא כדרכן׃ .26
וכן גם הזכרים עזבו את תשמיש האשה כדרכה ויחמו זה בזה בתשוקתם ויעשו תועבה זכר עם זכר ויקחו שכר משובתם הראוי להם בעצם גופם׃ .27
וכאשר מאסו להשיג האלהים בדעת נתנם האלהים בידי דעה נמאסה לעשות את אשר לא יתכן׃ .28
וירב בקרבם כל חמס זנות ורשע בצע ואון וימלאו קנאה ורצח ומריבה ומרמה ותהפכות׃ .29
הלכי רכיל ומלשינים שנאי אלהים וגאים וזדים והוללים וחשבי און ואינם שמעים בקול אבותם׃ .30
נבערים מדעת ובגדים אכזרים נטרי שנאה ולא רחמנים׃ .31
יודעים המה את משפט אלהים כי עשי אלה בני מות הם ולא לבד שיעשו את אלה כי גם רצתה נפשם בעשיהם׃ .32
Romans 2 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
לכן אין לך התנצלות אתה בן אדם הדן תהיה מי שתהיה כי במה שתדין את חברך תחיב את נפשך באשר אתה הדן תעשה כמעשהו׃ .1
וידענו כי משפט אלהים כפי האמת על עשי אלה׃ .2
ואתה בן אדם הדן את אשר פעלו כאלה ועשית כמעשיהם התחשב להמלט ממשפט האלהים׃ .3
או התבוז לעתרת טובו ולחמלתו ולארך רוחו ולא תתבונן כי טובת האלהים תדריך אתך לתשובה׃ .4
ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו׃ .5
אשר ישלם לאיש כמעשהו׃ .6
למתמידים בעשות הטוב ומבקשים את הכבוד וההדר ואת אשר איננו עבד יתן את חיי העולמים׃ .7
ועל בני המרי ואשר לא ישמעו לאמת כי אם לעולה שמעו חרון אף וחמה׃ .8
צרה ומצוקה על כל נפש אדם עשה הרע על היהודי בראשונה וכן גם על היוני׃ .9
וכבוד והדר ושלום לכל עשה הטוב ליהודי בראשונה וכן גם ליוני׃ .10
כי אין משא פנים עם האלהים׃ .11
כי כל אלה אשר חטאו בלי תורה גם בבלי תורה יאבדו ואשר חטאו בתורה גם על פי התורה ישפטו׃ .12
כי לא שמעי התורה צדיקים לפני האלהים כי אם עשי התורה הם יצדקו׃ .13
כי הגוים אשר אין להם תורה בעשותם כדברי התורה מאליהם גם באין תורה הם תורה לנפשם׃ .14
בהראותם מעשה התורה כתוב על לבם ודעתם מעידה בהם ומחשבותם בקרבם מחיבות זאת את זאת או גם מזכות׃ .15
ביום אשר ישפט האלהים את כל תעלמות בני האדם ביד ישוע המשיח כפי בשורתי׃ .16
הן אתה נקרא בשם יהודי ונשענת על התורה והתהללת באלהים׃ .17
וידעת הראוי ובהיותך מלמד בתורה תבין בין טוב לרע׃ .18
ובטחת בנפשך להיות מוליך העורים ואור להלכים בחשך׃ .19
מיסר לחסרי לב ומורה הפתאים ויש לך צורת המדע והאמת בתורה׃ .20
ואתה אשר תורה אחרים את נפשך לא תורה אמרת לא תגנב והנך גנב׃ .21
אמרת לא תנאף ואתה נאף תשקץ את האלילים ואתה גזל את הקדש׃ .22
תתהלל בתורה ותנבל את האלהים בעברך את התורה׃ .23
כי שם האלהים בגללכם מחלל בגוים כאשר כתוב׃ .24
הן המילה מועילה אם תשמר את התורה אבל אם עבר אתה את התורה אז מילתך היתה לך לערלה׃ .25
לכן אם ישמר הערל את משפטי התורה הלא תחשב לו ערלתו למילה׃ .26
והערל מלדה המקים את התורה הלא הוא ידין אתך אשר יש לך הכתב והמילה ועברת את התורה׃ .27
כי לא הנראה מחוץ הוא היהודי ולא הנראה מחוץ בבשר היא המילה׃ .28
כי אם אשר בפנים הוא יהודי ומילה היא אשר בלב כפי הרוח ולא כפי הכתב אשר לא מבני אדם תהלתו כי אם מאת האלהים׃ .29
Romans 3 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
ועתה מה הוא יתרון היהודי ומה היא תועלת המילה׃ .1
הרבה מכל פנים בראשון כי הפקדו בידם דברי אלהים׃ .2
כי מה הוא אם מקצתם לא האמינו היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלהים׃ .3
חלילה אבל יהי האל הוא הנאמן וכל האדם כזב ככתוב למען תצדק בדברך תזכה בשפטך׃ .4
ואם עולתנו תרומם את צדקת האלהים מה נאמר הכי יש עול באלהים המשלח חרון אפו לפי דרך בני אדם אנכי מדבר׃ .5
חלילה שאם כן איך ישפט האלהים את העולם׃ .6
כי אם על ידי כזבי תרבה ותפרץ אמת אלהים לתהלתו למה זה אני אשפט עוד כחוטא׃ .7
ולא נעשה כדבר מחרפינו ומקצת מוציאי דבה עלינו לאמר הנה אמרים נעשה הרע למען יצא הטוב אשר דינם יבא עליהם בצדק׃ .8
ועתה מה הוא היש לנו מעלה יתרה לא במאומה כבר הוכחנו כי גם היהודים גם היונים כלם הם תחת החטא׃ .9
ככתוב אין צדיק אין גם אחד׃ .10
אין משכיל אין דרש את אלהים׃ .11
הכל סר יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד׃ .12
קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון חמת עכשוב תחת שפתימו׃ .13
אשר אלה פיהם מלא ומררות׃ .14
רגליהם ימהרו לשפך דם׃ .15
שד ושבר במסלותם׃ .16
ודרך שלום לא ידעו׃ .17
אין פחד אלהים לנגד עיניהם׃ .18
ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחיב לפני אלהים׃ .19
יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא׃ .20
ועתה בבלי תורה צדקת אלהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים׃ .21
והיא צדקת אלהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו כי אין הבדל׃ .22
כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה׃ .23
ונצדקו חנם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע׃ .24
אשר שמו האלהים לפנינו לכפרת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלהים׃ .25
להראות את צדקתו בעת הזאת להיותו צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע׃ .26
ועתה איה ההתהללות הלא נשבתה ועל ידי תורת מה העל ידי תורת המעשים לא כי על ידי תורת האמונה׃ .27
לכן נחשב כי באמונה יצדק האדם בבלי מעשי תורה׃ .28
או האלהים רק אלהי היהודים הלא גם אלהי הגוים אכן גם אלהי הגוים הוא׃ .29
כי אחד האלהים המצדיק את המולים מתוך האמונה ואת הערלים על ידי האמונה׃ .30
ועתה המבטלים אנחנו את התורה על ידי האמונה חלילה אך מקימים אנחנו את התורה׃ .31

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.