John
Hebrew: Modern  
John 2 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
וביום השלישי היתה חתנה בקנה אשר בגליל ואם ישוע היתה שם׃ .1
וישוע ותלמידיו היו גם הם קרואים אל החתנה׃ .2
ויחסר היין ותאמר אם ישוע אליו יין אין להם׃ .3
ויאמר אליה ישוע מה לי ולך אשה עתי עדין לא באה׃ .4
ותאמר אמו אל המשרתים ככל אשר יאמר לכם תעשו׃ .5
והנה ששה כדי אבן ערוכים שם כמשפט היהודים לטהרתם שתים או שלש בתים יכיל כל אחד׃ .6
ויאמר אליהם ישוע מלאו לכם הכדים מים וימלאום עד למעלה׃ .7
ויאמר שאבו נא והביאו אל רב המסבה ויביאו׃ .8
ויטעם רב המסבה את המים אשר נהפכו ליין ולא ידע מאין הוא ואולם המשרתים אשר שאבו את המים ידעו ויקרא רב המסבה אל החתן׃ .9
ויאמר אליו כל איש יתן בראשונה את היין הטוב וכאשר ישכרו יתן להם את הגרוע ואתה צפנת היין הטוב עד עתה׃ .10
זאת תחלת האתות אשר עשה ישוע בקנה אשר בארץ הגליל וגלה את כבודו ויאמינו בו תלמידיו׃ .11
ויהי אחרי כן וירד אל כפר נחום הוא ואמו ואחיו ותלמידיו ולא ארכו ימי שבתם שם׃ .12
ויקרבו ימי חג הפסח אשר ליהודים ויעל ישוע ירושלים׃ .13
וימצא במקדש מכרי בקר וצאן ובני יונה ואת מחליפי כסף ישבים שם׃ .14
ויקח חבלים ויעבתם לשוט ויגרש כלם מן המקדש ואת הצאן ואת הבקר ויפזר את מעות השלחנים ויהפך שלחנתיהם׃ .15
ואל מכרי היונים אמר הוציאו אלה מזה ואל תעשו את בית אבי לבית מסחר׃ .16
ויזכרו תלמידיו את הכתוב כי קנאת ביתך אכלתני׃ .17
ויענו היהודים ויאמרו אליו אי זו אות תראנו כי כזאת אתה עשה׃ .18
ויען ישוע ויאמר אליהם הרסו את ההיכל הזה ובשלשה ימים אקימנו׃ .19
ויאמרו היהודים הנה זה ארבעים ושש שנה נבנה ההיכל הזה ואתה בשלשה ימים תקימנו׃ .20
והוא דבר על היכל גויתו׃ .21
ואחרי קומו מן המתים זכרו תלמידיו כי זאת אמר להם ויאמינו בכתוב ובדבר אשר דבר ישוע׃ .22
ויהי בהיתו בירושלים בחג הפסח האמינו רבים בשמו כי ראו האתות אשר עשה׃ .23
והוא ישוע לא הפקיד את עצמו בידם על אשר ידע את כלם׃ .24
ולא הצטרך לעדות איש על האדם כי הוא ידע מה בקרב האדם׃ .25
John 3 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
ויהי איש אחד בתוך הפרושים ושמו נקדימון שר ליהודים׃ .1
ויבא אל ישוע לילה ויאמר אליו רבי ידענו כי אתה מורה מאת אלהים באת כי לא יוכל איש לעשות האתות אשר אתה עשה בלתי אם האלהים עמו׃ .2
ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלהים׃ .3
ויאמר אליו נקדימון איך יולד אדם והוא זקן הכי שוב ישוב אל בטן אמו ויולד׃ .4
ויען ישוע אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלהים׃ .5
הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא׃ .6
אל תתמה על אמרי לך כי עליכם להולד מלמעלה׃ .7
הרוח באשר יחפץ שם הוא נשב ואתה תשמע את קולו אך לא תדע מאין בא ואנה הוא הולך כן כל הנולד מן הרוח׃ .8
ויען נקדימון ויאמר אליו איכה תהיה כזאת׃ .9
ויען ישוע ויאמר אליו רבן של ישראל אתה וזאת לא ידעת׃ .10
אמן אמן אני אמר לך כי את אשר ידענו נדבר ואת אשר ראינו נעיד ואתם לא תקבלו עדותנו׃ .11
אם אמרתי אליכם דברי הארץ ואינכם מאמינים איך תאמינו באמרי אליכם דברי השמים׃ .12
ואיש לא עלה השמימה בלתי אם אשר ירד מן השמים בן האדם אשר הוא בשמים׃ .13
וכאשר הגביה משה את הנחש במדבר כן צריך בן האדם להנשא׃ .14
למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃ .15
כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃ .16
כי האלהים לא שלח את בנו אל העולם לדין את העולם כי אם למען יושע בו העולם׃ .17
המאמין בו לא ידון ואשר לא יאמין בו כבר נדון כי לא האמין בשם בן האלהים היחיד׃ .18
וזה הוא הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך מן האור כי רעים מעשיהם׃ .19
כי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו׃ .20
אבל עשה האמת יבא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלהים׃ .21
ויהי אחרי הדברים האלה ויבא ישוע ותלמידיו אל ארץ יהודה ויגר שם עמהם ויטבל׃ .22
וגם יוחנן היה טבל בעינון קרוב לשלם כי שמה מים לרב ויבאו ויטבלו׃ .23
כי עוד לא נתן יוחנן אל בית הסהר׃ .24
ויהי ריב בין תלמידי יוחנן ובין היהודים על דבר הטהרה׃ .25
ויבאו אל יוחנן ויאמרו אליו רבי האיש אשר היה עמך בעבר הירדן ואשר העידת לו הנו טבל וכלם באים אליו׃ .26
ויען יוחנן לא יוכל איש לקחת דבר בלתי אם נתן לו מן השמים׃ .27
ואתם עדי כי אמרתי אנכי אינני המשיח רק שלוח אני לפניו׃ .28
אשר לו הכלה הוא החתן ורע החתן העמד ושמע אתו שמוח ישמח לקול החתן הנה שמחתי זאת עתה שלמה׃ .29
הוא יגדל הלוך וגדל ואני אחסר הלוך וחסור׃ .30
הבא ממעל נעלה על כל ואשר מארץ מארץ הוא ומארץ ידבר הבא משמים נעלה על כל׃ .31
ואת אשר ראה ושמע את זאת יעיד ואין מקבל עדותו׃ .32
ואשר קבל עדותו חתום חתם כי האלהים אמת׃ .33
כי את אשר שלחו אלהים דברי אלהים ידבר כי לא במדה נתן אלהים את הרוח׃ .34
האב אהב את בנו ואת כל נתן בידו׃ .35
כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם חרון אלהים ישכן עליו׃ .36
John 4 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
ויהי כאשר נודע לאדון כי שמעו הפרושים אשר ישוע העמיד והטביל תלמידים הרבה מיוחנן׃ .1
ואולם ישוע הוא לא הטביל כי אם תלמידיו׃ .2
ויעזב את ארץ יהודה וילך שנית הגלילה׃ .3
ויהי לו לעבר בארץ שמרון׃ .4
ויבא לעיר מערי שמרון ושמה סוכר היא ממול חלקת השדה אשר נתנה יעקב לבנו ליוסף׃ .5
ושם באר יעקב וישוע היה עיף מן הדרך וישב לו על הבאר והעת כשעה הששית׃ .6
ותבא אשה משמרון לשאב מים ויאמר אליה ישוע תני נא לי לשתות׃ .7
כי תלמידיו הלכו העירה לקנות אכל׃ .8
ותאמר אליו האשה השמרונית הן יהודי אתה ואיככה תשאל ממני לשתות ואנכי אשה שמרונית כי לא יתערבו היהודים עם השמרונים׃ .9
ויען ישוע ויאמר אליה לו ידעת את מתת אלהים ומי הוא האמר אליך תני נא לי לשתות כי עתה שאלת ממנו ונתן לך מים חיים׃ .10
ותאמר אליו האשה אדני הן אין לך כלי לשאב בו והבאר עמקה ומאין לך אפוא מים חיים׃ .11
האתה גדול מיעקב אבינו אשר נתן לנו את הבאר הזאת וישת ממנה הוא ובניו ובעירו׃ .12
ויען ישוע ויאמר אליה כל השתה מן המים האלה ישוב ויצמא׃ .13
ואשר ישתה מן המים אשר אנכי נתן לו לא יצמא לעולם כי המים אשר אתן לו יהיו בקרבו למקור מים נבעים לחיי העולמים׃ .14
ותאמר אליו האשה אדני תנה לי המים ההם למען לא אצמא עוד ולא אוסיף לבוא הנה לשאב׃ .15
ויאמר אליה ישוע לכי וקראי לאישך ושובי הלום׃ .16
ותען האשה ותאמר אין לי איש ויאמר אליה ישוע כן דברת אין לי איש׃ .17
כי בעלים חמשה היו לך ואשר לך עתה איננו בעלך לכן אמת הדבר אשר דברת׃ .18
ותאמר אליו האשה אדני ראה אנכי כי נביא אתה׃ .19
אבותינו השתחוו בהר הזה ואתם אמרים כי ירושלים היא המקום הנבחר להשתחות שמה׃ .20
ויאמר אליה ישוע אשה האמיני לי כי תבוא שעה אשר לא בהר הזה אף לא בירושלים תשתחוו לאב׃ .21
אתם משתחוים אל אשר לא ידעתם ואנחנו משתחוים אל אשר ידענו כי הישועה מן היהודים היא׃ .22
אולם תבוא שעה ועתה היא אשר עבדי אל האמתים ישתחוו לאב ברוח ובאמת כי במשתחוים כאלה חפץ האב׃ .23
האלהים רוח הוא והמשתחוים לו צריכים להשתחות ברוח ובאמת׃ .24
ותאמר אליו האשה ידעתי כי יבא המשיח הנקרא כריסטוס הוא בבאו יגיד לנו את כל׃ .25
ויאמר אליה ישוע אני הוא המדבר אליך׃ .26
ויהי הוא מדבר ככה ותלמידיו באו ויתמהו על דברו עם אשה אך לא אמר לו איש מה זה תשאל או מה תדבר עמה׃ .27
ותעזב האשה את כדה ותלך העירה ותאמר אל האנשים׃ .28
באו וראו איש אשר הגיד לי כל אשר עשיתי הכי זה הוא המשיח׃ .29
ויצאו מן העיר ויבאו אליו׃ .30
טרם יבאו ותלמידיו בקשו ממנו לאמר אכל נא אדני׃ .31
ויאמר אליהם יש לי אכל לאכל אשר אתם לא ידעתם׃ .32
ויאמרו התלמידים איש אל רעהו הכי הביא לו איש לאכל׃ .33
ויאמר אליהם ישוע מאכלי הוא לעשות רצון שלחי ולהשלים מעשהו׃ .34
הלא אתם תאמרו כי עוד ארבעה חדשים והקציר בא הנה אני אמר לכם שאו עיניכם וראו בשדות כי כבר הלבינו לקציר׃ .35
והקוצר יקח שכרו ויאסף תבואה לחיי עולמים למען ישמחו יחדו גם הזרע גם הקוצר׃ .36
כי בזאת אמת המשל כי זה זרע ואחר יקצר׃ .37
אנכי שלחתי אתכם לקצר את אשר לא עמלתם בו ואחרים עמלו ואתם נכנסתם בעמלם׃ .38
ויאמינו בו שמרנים רבים מן העיר ההיא על דבר האשה אשר העידה לאמר הוא הגיד לי את כל אשר עשיתי׃ .39
ויהי כאשר באו אליו השמרנים וישאלו ממנו לשבת אתם וישב שם יומים׃ .40
ועוד רבים מהמה האמינו בו בעבור דברו׃ .41
ויאמרו אל האשה מעתה לא בעבור מאמרך נאמין כי באזנינו שמענו ונדע כי אמנם זה הוא המשיח מושיע העולם׃ .42
ויהי מקץ שני הימים ויצא משם ללכת הגלילה׃ .43
כי הוא ישוע העיד כי נביא בארץ מולדתו איננו נכבד׃ .44
ויהי הוא בא ארץ הגליל ויאספהו אנשי הגליל כי ראו את כל אשר עשה בירושלים בימי החג כי גם הם עלו לחג את החג׃ .45
ויבא ישוע עוד הפעם אל קנה אשר בגליל מקום שומו המים ליין ואיש היה מעבדי המלך ובנו חלה בכפר נחום׃ .46
ויהי כשמעו כי בא ישוע מיהודה לארץ הגליל וילך אליו וישאל מאתו לרדת ולרפא את בנו כי קרב למות׃ .47
ויאמר אליו ישוע אם לא תראו אתות ומופתים לא תאמינו׃ .48
ויאמר אליו האיש אשר מעבדי המלך אדני רדה נא בטרם ימות בני׃ .49
ויאמר אליו ישוע לך לך בנך חי והאיש האמין לדבר אשר דבר אליו ישוע וילך׃ .50
ויהי ברדתו ויפגעו בו עבדיו ויבשרו אתו כי חי בנו׃ .51
וידרש מאתם את השעה אשר בה רוח לו ויאמרו אליו תמול בשעה השביעית עזבתו הקדחת׃ .52
וידע אביהו כי היתה השעה אשר דבר לו ישוע בנך חי ויאמן הוא וכל ביתו׃ .53
זה הוא האות השני אשר עשה ישוע בבאו מיהודה לארץ הגליל׃ .54

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.