Mark
Hebrew: Modern  
Mark 4 [Context] [Commentary] Biblical Art and Illustrations
ויאמר אליהם הכי יביאו הנר למען יושם תחת האיפה ותחת המטה ולא למען יעלהו על המנורה׃ .21
כי אין דבר סתום אשר לא יגלה ולא נעלם דבר כי אם למען יבא לגלוי׃ .22
כל אשר אזנים לו לשמע ישמע׃ .23
ויאמר אליהם ראו מה אתם שמעים במדה אשר אתם מודדים בה ימד לכם ועוד יוסף לכם השמעים׃ .24
כי מי שיש לו נתון ינתן לו ומי שאין לו גם את אשר יש לו יקח ממנו׃ .25
ויאמר מלכות האלהים היא כאשר ישליך איש זרע על האדמה׃ .26
וישן וקם לילה ויום והזרע יצמח וגדל והוא לא ידע׃ .27
כי הארץ מאליה מוציאה פריה את הדשא ראשונה ואחריו את השבלת ואחרי כן את החטה המלאה בשבלת׃ .28
וכאשר גמל הפרי ימהר לשלח את המגל כי בשל הקציר׃ .29
ויאמר אל מה נדמה את מלכות האלהים ובאי זה משל נמשילנה׃ .30
כגרגר של חרדל אשר יזרע באדמה והוא קטן מכל הזרעים אשר על הארץ׃ .31
ואחרי הזרעו יעלה ויגדל על כל הירקות ועשה ענפים גדולים עד אשר יוכלו עוף השמים לקנן בצלו׃ .32
ובמשלים רבים כאלה דבר אליהם את הדבר כפי אשר יכלו לשמע׃ .33
ובבלי משל לא דבר אליהם והיה בהיותו עם תלמידיו לבדם יבאר להם את הכל׃ .34
ויאמר אליהם ביום ההוא לפנות ערב נעברה העבר׃ .35
ויעזבו את המון העם ויקחו אתו כאשר הוא באניה וגם אניות אחרות הלכו עמו׃ .36
ותקם רוח סערה גדולה וישטפו הגלים אל תוך האניה עד אשר כמעט נמלאה׃ .37
והוא ישן על הכסת באחרי האניה ויעירו אותו ויאמרו אליו רבי האינך דאג לנו כי נאבד׃ .38
ויעור ויגער ברוח ויאמר אל הים הס ודם ותשך הרוח ותהי דממה גדולה׃ .39
ויאמר אליהם למה ככה אתם חרדים איך אין לכם אמונה׃ .40
וייראו יראה גדולה ויאמרו איש אל רעהו מי אפוא הוא אשר גם הרוח והים שמעים לו׃ .41

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.