Mark
Hebrew: Modern  
Mark 13 [Context] [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
ואז אם יאמר איש אליכם הנה פה המשיח או הנהו שם אל תאמינו׃ .21
כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ונתנו אתות ומופתים להתעות אף את הבחירים אם יוכלו׃ .22
ואתם ראו הנה מראש הגדתי לכם את כל׃ .23
והיה בימים ההם אחרי הצרה ההיא תחשך השמש והירח לא יגיה אורו׃ .24
והכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים יתמוטטו׃ .25
ואז יראו את בן האדם בא בעננים בגבורה רבה ובכבוד׃ .26
ואז ישלח את מלאכיו ויקבץ את בחיריו מארבע הרוחות מקצה הארץ עד קצה השמים׃ .27
למדו נא את משל התאנה כשירטב ענפה ופרח עלה ידעתם כי קרוב הקיץ׃ .28
כן אף אתם בראתכם כי היו כל אלה דעו כי קרוב הוא לפתח׃ .29
אמן אמר אני לכם לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה׃ .30
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃ .31
אך עת בוא היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אותה גם לא מלאכי השמים גם לא הבן מבלעדי האב׃ .32
ראו שקדו והתפללו כי לא ידעתם מתי תהיה העת׃ .33
והיה כאיש הולך למרחק אשר עזב את ביתו ויתן שלטן לעבדיו ולאיש איש את מלאכתו וגם את השוער צוה לשקד׃ .34
לכן שקדו כי לא ידעתם מתי יבוא בעל הבית אם לעת ערב או בחצות הלילה אם בעת קריאת הגבר או בבקר׃ .35
פן יבוא פתאם ומצא אתכם ישנים׃ .36
ואת אשר אמרתי לכם אמר אני לכל שקדו׃ .37

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.