Matthew
Hebrew: Modern  
Matthew 9 [Context] [Commentary] Biblical Art and Illustrations
ויהי הוא מדבר אליהם את אלה והנה אחד השרים בא וישתחו לו ויאמר עתה זה מתה בתי בא נא ושים את ידך עליה ותחיה׃ .18
ויקם ישוע וילך אחריו הוא ותלמידיו׃ .19
והנה אשה זבת דם שתים עשרה שנה נגשה מאחריו ותגע בציצת בגדו׃ .20
כי אמרה בלבה אך אם אגע בבגדו אושע׃ .21
ויפן ישוע וירא אותה ויאמר חזקי בתי אמונתך הושיעה לך ותושע האשה מן השעה ההיא׃ .22
ויבא ישוע אל בית השר וירא את המחללים בחלילים ואת העם ההומה ויאמר׃ .23
סורו מפה כי לא מתה הילדה אך ישנה היא וישחקו לו׃ .24
ויהי אחרי גרש העם ויבא הביתה ויאחז בידה ותקם הנערה׃ .25
ותצא השמועה הזאת בכל הארץ ההיא׃ .26
ויעבר ישוע משם וילכו אחריו שני אנשים עורים והמה צעקעם ואמרים חננו בן דוד׃ .27
וכבואו הביתה נגשו אליו העורים ויאמר אליהם ישוע המאמינים אתם כי יש לאל ידי לעשות זאת ויאמרו אליו כן אדנינו׃ .28
ויגע בעיניהם ויאמר יעשה לכם כאמונתכם׃ .29
ותפקחנה עיניהם ויגער בם ישוע ויאמר ראו פן יודע לאיש׃ .30
והמה בצאתם השמיעו את שמעו בכל הארץ ההיא׃ .31
המה יצאו והנה הביאו אליו איש אלם אחוז שד׃ .32
וכאשר גרש השד וידבר האלם ויתמה המון האנשים ויאמרו מעולם לא נראתה כזאת בישראל׃ .33
והפרושים אמרו על ידי שר השדים מגרש הוא את השדים׃ .34
ויסב ישוע בכל הערים והכפרים וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃ .35
ובראותו את ההמנים נכמרו רחמיו עליהם כי הם מתעלפים ונדחים כצאן אשר אין להם רעה׃ .36
אז ידבר לתלמדידיו ויאמר רב הקציר והפעלים מעטים׃ .37
לכן התחננו אל בעל הקציר לשלח פעלים לקצירו׃ .38

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.