Matthew
Hebrew: Modern  
Matthew 8 [Context] [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
ויהי כראות ישוע המון עם רב סביבתיו ויצו לעבר משם אל עבר הים׃ .18
ויגש אליו אחד הסופרים ויאמר אליו רבי אלכה אחריך אל כל אשר תלך׃ .19
ויאמר אליו ישוע לשועלים יש חורי עפר ולעוף השמים קנים ובן האדם אין לו מקום להניח שם את ראשו׃ .20
ואחר מן התלמידים אמר אליו אדני הניחה לי בראשונה ללכת ולקבר את אבי׃ .21
ויאמר אליו ישוע לך אחרי והנח למתים לקבר את מתיהם׃ .22
וירד אל האניה וירדו אתו תלמידיו׃ .23
והנה סער גדול היה בים ותכסה האניה בגלים והוא ישן׃ .24
ויגשו אליו תלמידיו ויעירו אותו לאמר הושיענו אדנינו אבדנו׃ .25
ויאמר אליהם קטני האמונה למה זה יראתם ויקם ויגער ברוחות ובים ותהי דממה גדולה׃ .26
ויתמהו האנשים ויאמרו מי אפוא הוא אמר גם הרוחות והים לו ישמעון׃ .27
ויהי כבאו אל עבר הים אל ארץ הגרגשים ויפגשוהו שני אנשים אחוזי שדים יצאים מבתי הקברות והמה רגונים מאד עד אשר לא יכל איש לעבר בדרך ההוא׃ .28
והנה הם צעקים לאמר מה לנו ולך ישוע בן האלהים הבאת הלם לענותנו בלא עתנו׃ .29
ועדר חזירים רבים היה שם במרעה הרחק מהם׃ .30
ויתחננו אליו השדים לאמר אם תגרשנו שלחנו בעדר החזירים׃ .31
ויאמר אליהם לכו לכם ויצאו ויבאו בעדר החזירים והנה השתער כל עדר החזירים מן המורד על הים וימותו במים׃ .32
וינוסו הרעים ויבאו העירה ויגידו את הכל ואת אשר נעשה לאחוזי השדים׃ .33
והנה כל העיר יצאה לקראת ישוע וכראותם אתו ויבקשו ממנו לעבר מגבולם׃ .34

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.