Micah
Hebrew: Modern  
Micah 6 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
שמעו נא את אשר יהוה אמר קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך׃ .1
שמעו הרים את ריב יהוה והאתנים מסדי ארץ כי ריב ליהוה עם עמו ועם ישראל יתוכח׃ .2
עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי׃ .3
כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים׃ .4
עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות יהוה׃ .5
במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה׃ .6
הירצה יהוה באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי׃ .7
הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך׃ .8
קול יהוה לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה׃ .9
עוד האש בית רשע אצרות רשע ואיפת רזון זעומה׃ .10
האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה׃ .11
אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו שקר ולשונם רמיה בפיהם׃ .12
וגם אני החליתי הכותך השמם על חטאתך׃ .13
אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן׃ .14
אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך זית ולא תסוך שמן ותירוש ולא תשתה יין׃ .15
וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית אחאב ותלכו במעצותם למען תתי אתך לשמה וישביה לשרקה וחרפת עמי תשאו׃ .16
Micah 7 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
אללי לי כי הייתי כאספי קיץ כעללת בציר אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי׃ .1
אבד חסיד מן הארץ וישר באדם אין כלם לדמים יארבו איש את אחיהו יצודו חרם׃ .2
על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה׃ .3
טובם כחדק ישר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם׃ .4
אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי פיך׃ .5
כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו׃ .6
ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי ישמעני אלהי׃ .7
אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך יהוה אור לי׃ .8
זעף יהוה אשא כי חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו׃ .9
ותרא איבתי ותכסה בושה האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות׃ .10
יום לבנות גדריך יום ההוא ירחק חק׃ .11
יום הוא ועדיך יבוא למני אשור וערי מצור ולמני מצור ועד נהר וים מים והר ההר׃ .12
והיתה הארץ לשממה על ישביה מפרי מעלליהם׃ .13
רעה עמך בשבטך צאן נחלתך שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם׃ .14
כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות׃ .15
יראו גוים ויבשו מכל גבורתם ישימו יד על פה אזניהם תחרשנה׃ .16
ילחכו עפר כנחש כזחלי ארץ ירגזו ממסגרתיהם אל יהוה אלהינו יפחדו ויראו ממך׃ .17
מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא׃ .18
ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם׃ .19
תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם׃ .20

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.