Micah
Hebrew: Modern  
Micah 1 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
דבר יהוה אשר היה אל מיכה המרשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה אשר חזה על שמרון וירושלם׃ .1
שמעו עמים כלם הקשיבי ארץ ומלאה ויהי אדני יהוה בכם לעד אדני מהיכל קדשו׃ .2
כי הנה יהוה יצא ממקומו וירד ודרך על במותי ארץ׃ .3
ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד׃ .4
בפשע יעקב כל זאת ובחטאות בית ישראל מי פשע יעקב הלוא שמרון ומי במות יהודה הלוא ירושלם׃ .5
ושמתי שמרון לעי השדה למטעי כרם והגרתי לגי אבניה ויסדיה אגלה׃ .6
וכל פסיליה יכתו וכל אתנניה ישרפו באש וכל עצביה אשים שממה כי מאתנן זונה קבצה ועד אתנן זונה ישובו׃ .7
על זאת אספדה ואילילה אילכה שילל וערום אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה׃ .8
כי אנושה מכותיה כי באה עד יהודה נגע עד שער עמי עד ירושלם׃ .9
בגת אל תגידו בכו אל תבכו בבית לעפרה עפר התפלשתי׃ .10
עברי לכם יושבת שפיר עריה בשת לא יצאה יושבת צאנן מספד בית האצל יקח מכם עמדתו׃ .11
כי חלה לטוב יושבת מרות כי ירד רע מאת יהוה לשער ירושלם׃ .12
רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית חטאת היא לבת ציון כי בך נמצאו פשעי ישראל׃ .13
לכן תתני שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל׃ .14
עד הירש אבי לך יושבת מרשה עד עדלם יבוא כבוד ישראל׃ .15
קרחי וגזי על בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך׃ .16
Micah 2 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
הוי חשבי און ופעלי רע על משכבותם באור הבקר יעשוה כי יש לאל ידם׃ .1
וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו׃ .2
לכן כה אמר יהוה הנני חשב על המשפחה הזאת רעה אשר לא תמישו משם צוארתיכם ולא תלכו רומה כי עת רעה היא׃ .3
ביום ההוא ישא עליכם משל ונהה נהי נהיה אמר שדוד נשדנו חלק עמי ימיר איך ימיש לי לשובב שדינו יחלק׃ .4
לכן לא יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל יהוה׃ .5
אל תטפו יטיפון לא יטפו לאלה לא יסג כלמות׃ .6
האמור בית יעקב הקצר רוח יהוה אם אלה מעלליו הלוא דברי ייטיבו עם הישר הולך׃ .7
ואתמול עמי לאויב יקומם ממול שלמה אדר תפשטון מעברים בטח שובי מלחמה׃ .8
נשי עמי תגרשון מבית תענגיה מעל עלליה תקחו הדרי לעולם׃ .9
קומו ולכו כי לא זאת המנוחה בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ׃ .10
לו איש הלך רוח ושקר כזב אטף לך ליין ולשכר והיה מטיף העם הזה׃ .11
אסף אאסף יעקב כלך קבץ אקבץ שארית ישראל יחד אשימנו כצאן בצרה כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם׃ .12
עלה הפרץ לפניהם פרצו ויעברו שער ויצאו בו ויעבר מלכם לפניהם ויהוה בראשם׃ .13
Micah 3 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את המשפט׃ .1
שנאי טוב ואהבי רעה גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם׃ .2
ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת׃ .3
אז יזעקו אל יהוה ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם׃ .4
כה אמר יהוה על הנביאים המתעים את עמי הנשכים בשניהם וקראו שלום ואשר לא יתן על פיהם וקדשו עליו מלחמה׃ .5
לכן לילה לכם מחזון וחשכה לכם מקסם ובאה השמש על הנביאים וקדר עליהם היום׃ .6
ובשו החזים וחפרו הקסמים ועטו על שפם כלם כי אין מענה אלהים׃ .7
ואולם אנכי מלאתי כח את רוח יהוה ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו׃ .8
שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו׃ .9
בנה ציון בדמים וירושלם בעולה׃ .10
ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא תבוא עלינו רעה׃ .11
לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער׃ .12

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.