Hosea
Hebrew: Modern  
Hosea 9 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
אל תשמח ישראל אל גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל גרנות דגן׃ .1
גרן ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה׃ .2
לא ישבו בארץ יהוה ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו׃ .3
לא יסכו ליהוה יין ולא יערבו לו זבחיהם כלחם אונים להם כל אכליו יטמאו כי לחמם לנפשם לא יבוא בית יהוה׃ .4
מה תעשו ליום מועד וליום חג יהוה׃ .5
כי הנה הלכו משד מצרים תקבצם מף תקברם מחמד לכספם קמוש יירשם חוח באהליהם׃ .6
באו ימי הפקדה באו ימי השלם ידעו ישראל אויל הנביא משגע איש הרוח על רב עונך ורבה משטמה׃ .7
צפה אפרים עם אלהי נביא פח יקוש על כל דרכיו משטמה בבית אלהיו׃ .8
העמיקו שחתו כימי הגבעה יזכור עונם יפקוד חטאתם׃ .9
כענבים במדבר מצאתי ישראל כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם המה באו בעל פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים כאהבם׃ .10
אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון׃ .11
כי אם יגדלו את בניהם ושכלתים מאדם כי גם אוי להם בשורי מהם׃ .12
אפרים כאשר ראיתי לצור שתולה בנוה ואפרים להוציא אל הורג בניו׃ .13
תן להם יהוה מה תתן תן להם רחם משכיל ושדים צמקים׃ .14
כל רעתם בגלגל כי שם שנאתים על רע מעלליהם מביתי אגרשם לא אוסף אהבתם כל שריהם סררים׃ .15
הכה אפרים שרשם יבש פרי בלי יעשון גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם׃ .16
ימאסם אלהי כי לא שמעו לו ויהיו נדדים בגוים׃ .17
Hosea 10 [Commentary] [Map]
גפן בוקק ישראל פרי ישוה לו כרב לפריו הרבה למזבחות כטוב לארצו היטיבו מצבות׃ .1
חלק לבם עתה יאשמו הוא יערף מזבחותם ישדד מצבותם׃ .2
כי עתה יאמרו אין מלך לנו כי לא יראנו את יהוה והמלך מה יעשה לנו׃ .3
דברו דברים אלות שוא כרת ברית ופרח כראש משפט על תלמי שדי׃ .4
לעגלות בית און יגורו שכן שמרון כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו על כבודו כי גלה ממנו׃ .5
גם אותו לאשור יובל מנחה למלך ירב בשנה אפרים יקח ויבוש ישראל מעצתו׃ .6
נדמה שמרון מלכה כקצף על פני מים׃ .7
ונשמדו במות און חטאת ישראל קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם ואמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו׃ .8
מימי הגבעה חטאת ישראל שם עמדו לא תשיגם בגבעה מלחמה על בני עלוה׃ .9
באותי ואסרם ואספו עליהם עמים באסרם לשתי עינתם׃ .10
ואפרים עגלה מלמדה אהבתי לדוש ואני עברתי על טוב צוארה ארכיב אפרים יחרוש יהודה ישדד לו יעקב׃ .11
זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד נירו לכם ניר ועת לדרוש את יהוה עד יבוא וירה צדק לכם׃ .12
חרשתם רשע עולתה קצרתם אכלתם פרי כחש כי בטחת בדרכך ברב גבוריך׃ .13
וקאם שאון בעמך וכל מבצריך יושד כשד שלמן בית ארבאל ביום מלחמה אם על בנים רטשה׃ .14
ככה עשה לכם בית אל מפני רעת רעתכם בשחר נדמה נדמה מלך ישראל׃ .15
Hosea 11 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני׃ .1
קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון׃ .2
ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים׃ .3
בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל׃ .4
לא ישוב אל ארץ מצרים ואשור הוא מלכו כי מאנו לשוב׃ .5
וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממעצותיהם׃ .6
ועמי תלואים למשובתי ואל על יקראהו יחד לא ירומם׃ .7
איך אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי׃ .8
לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים כי אל אנכי ולא איש בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר׃ .9
אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים׃ .10
יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על בתיהם נאם יהוה׃ .11
סבבני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עד רד עם אל ועם קדושים נאמן׃ .12
Hosea 12 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
אפרים רעה רוח ורדף קדים כל היום כזב ושד ירבה וברית עם אשור יכרתו ושמן למצרים יובל׃ .1
וריב ליהוה עם יהודה ולפקד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו׃ .2
בבטן עקב את אחיו ובאונו שרה את אלהים׃ .3
וישר אל מלאך ויכל בכה ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו׃ .4
ויהוה אלהי הצבאות יהוה זכרו׃ .5
ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמר וקוה אל אלהיך תמיד׃ .6
כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב׃ .7
ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי כל יגיעי לא ימצאו לי עון אשר חטא׃ .8
ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד׃ .9
ודברתי על הנביאים ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה׃ .10
אם גלעד און אך שוא היו בגלגל שורים זבחו גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי׃ .11
ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר׃ .12
ובנביא העלה יהוה את ישראל ממצרים ובנביא נשמר׃ .13
הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו יטוש וחרפתו ישיב לו אדניו׃ .14

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.