Ezekiel
Hebrew: Modern  
Ezekiel 18 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃ .1
מה לכם אתם משלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמר אבות יאכלו בסר ושני הבנים תקהינה׃ .2
חי אני נאם אדני יהוה אם יהיה לכם עוד משל המשל הזה בישראל׃ .3
הן כל הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי הנה הנפש החטאת היא תמות׃ .4
ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה׃ .5
אל ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל ואת אשת רעהו לא טמא ואל אשה נדה לא יקרב׃ .6
ואיש לא יונה חבלתו חוב ישיב גזלה לא יגזל לחמו לרעב יתן ועירם יכסה בגד׃ .7
בנשך לא יתן ותרבית לא יקח מעול ישיב ידו משפט אמת יעשה בין איש לאיש׃ .8
בחקותי יהלך ומשפטי שמר לעשות אמת צדיק הוא חיה יחיה נאם אדני יהוה׃ .9
והוליד בן פריץ שפך דם ועשה אח מאחד מאלה׃ .10
והוא את כל אלה לא עשה כי גם אל ההרים אכל ואת אשת רעהו טמא׃ .11
עני ואביון הונה גזלות גזל חבל לא ישיב ואל הגלולים נשא עיניו תועבה עשה׃ .12
בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה את כל התועבות האלה עשה מות יומת דמיו בו יהיה׃ .13
והנה הוליד בן וירא את כל חטאת אביו אשר עשה וירא ולא יעשה כהן׃ .14
על ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל את אשת רעהו לא טמא׃ .15
ואיש לא הונה חבל לא חבל וגזלה לא גזל לחמו לרעב נתן וערום כסה בגד׃ .16
מעני השיב ידו נשך ותרבית לא לקח משפטי עשה בחקותי הלך הוא לא ימות בעון אביו חיה יחיה׃ .17
אביו כי עשק עשק גזל גזל אח ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו והנה מת בעונו׃ .18
ואמרתם מדע לא נשא הבן בעון האב והבן משפט וצדקה עשה את כל חקותי שמר ויעשה אתם חיה יחיה׃ .19
הנפש החטאת היא תמות בן לא ישא בעון האב ואב לא ישא בעון הבן צדקת הצדיק עליו תהיה ורשעת רשע עליו תהיה׃ .20
והרשע כי ישוב מכל חטאתו אשר עשה ושמר את כל חקותי ועשה משפט וצדקה חיה יחיה לא ימות׃ .21
כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו בצדקתו אשר עשה יחיה׃ .22
החפץ אחפץ מות רשע נאם אדני יהוה הלוא בשובו מדרכיו וחיה׃ .23
ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ככל התועבות אשר עשה הרשע יעשה וחי כל צדקתו אשר עשה לא תזכרנה במעלו אשר מעל ובחטאתו אשר חטא בם ימות׃ .24
ואמרתם לא יתכן דרך אדני שמעו נא בית ישראל הדרכי לא יתכן הלא דרכיכם לא יתכנו׃ .25
בשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ומת עליהם בעולו אשר עשה ימות׃ .26
ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ויעש משפט וצדקה הוא את נפשו יחיה׃ .27
ויראה וישוב מכל פשעיו אשר עשה חיו יחיה לא ימות׃ .28
ואמרו בית ישראל לא יתכן דרך אדני הדרכי לא יתכנו בית ישראל הלא דרכיכם לא יתכן׃ .29
לכן איש כדרכיו אשפט אתכם בית ישראל נאם אדני יהוה שובו והשיבו מכל פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול עון׃ .30
השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמתו בית ישראל׃ .31
כי לא אחפץ במות המת נאם אדני יהוה והשיבו וחיו׃ .32
Ezekiel 19 [Commentary] [Map]
ואתה שא קינה אל נשיאי ישראל׃ .1
ואמרת מה אמך לביא בין אריות רבצה בתוך כפרים רבתה גוריה׃ .2
ותעל אחד מגריה כפיר היה וילמד לטרף טרף אדם אכל׃ .3
וישמעו אליו גוים בשחתם נתפש ויבאהו בחחים אל ארץ מצרים׃ .4
ותרא כי נוחלה אבדה תקותה ותקח אחד מגריה כפיר שמתהו׃ .5
ויתהלך בתוך אריות כפיר היה וילמד לטרף טרף אדם אכל׃ .6
וידע אלמנותיו ועריהם החריב ותשם ארץ ומלאה מקול שאגתו׃ .7
ויתנו עליו גוים סביב ממדינות ויפרשו עליו רשתם בשחתם נתפש׃ .8
ויתנהו בסוגר בחחים ויבאהו אל מלך בבל יבאהו במצדות למען לא ישמע קולו עוד אל הרי ישראל׃ .9
אמך כגפן בדמך על מים שתולה פריה וענפה היתה ממים רבים׃ .10
ויהיו לה מטות עז אל שבטי משלים ותגבה קומתו על בין עבתים וירא בגבהו ברב דליתיו׃ .11
ותתש בחמה לארץ השלכה ורוח הקדים הוביש פריה התפרקו ויבשו מטה עזה אש אכלתהו׃ .12
ועתה שתולה במדבר בארץ ציה וצמא׃ .13
ותצא אש ממטה בדיה פריה אכלה ולא היה בה מטה עז שבט למשול קינה היא ותהי לקינה׃ .14

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.