Isaiah
Hebrew: Modern  
Isaiah 9 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
כי לא מועף לאשר מוצק לה כעת הראשון הקל ארצה זבלון וארצה נפתלי והאחרון הכביד דרך הים עבר הירדן גליל הגוים׃ .1
העם ההלכים בחשך ראו אור גדול ישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם׃ .2
הרבית הגוי לא הגדלת השמחה שמחו לפניך כשמחת בקציר כאשר יגילו בחלקם שלל׃ .3
כי את על סבלו ואת מטה שכמו שבט הנגש בו החתת כיום מדין׃ .4
כי כל סאון סאן ברעש ושמלה מגוללה בדמים והיתה לשרפה מאכלת אש׃ .5
כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃ .6
למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃ .7
דבר שלח אדני ביעקב ונפל בישראל׃ .8
וידעו העם כלו אפרים ויושב שמרון בגאוה ובגדל לבב לאמר׃ .9
לבנים נפלו וגזית נבנה שקמים גדעו וארזים נחליף׃ .10
וישגב יהוה את צרי רצין עליו ואת איביו יסכסך׃ .11
ארם מקדם ופלשתים מאחור ויאכלו את ישראל בכל פה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה׃ .12
והעם לא שב עד המכהו ואת יהוה צבאות לא דרשו׃ .13
ויכרת יהוה מישראל ראש וזנב כפה ואגמון יום אחד׃ .14
זקן ונשוא פנים הוא הראש ונביא מורה שקר הוא הזנב׃ .15
ויהיו מאשרי העם הזה מתעים ומאשריו מבלעים׃ .16
על כן על בחוריו לא ישמח אדני ואת יתמיו ואת אלמנתיו לא ירחם כי כלו חנף ומרע וכל פה דבר נבלה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה׃ .17
כי בערה כאש רשעה שמיר ושית תאכל ותצת בסבכי היער ויתאבכו גאות עשן׃ .18
בעברת יהוה צבאות נעתם ארץ ויהי העם כמאכלת אש איש אל אחיו לא יחמלו׃ .19
ויגזר על ימין ורעב ויאכל על שמאול ולא שבעו איש בשר זרעו יאכלו׃ .20
מנשה את אפרים ואפרים את מנשה יחדו המה על יהודה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה׃ .21
Isaiah 10 [Commentary] [Map]
הוי החקקים חקקי און ומכתבים עמל כתבו׃ .1
להטות מדין דלים ולגזל משפט עניי עמי להיות אלמנות שללם ואת יתומים יבזו׃ .2
ומה תעשו ליום פקדה ולשואה ממרחק תבוא על מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם׃ .3
בלתי כרע תחת אסיר ותחת הרוגים יפלו בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה׃ .4
הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי׃ .5
בגוי חנף אשלחנו ועל עם עברתי אצונו לשלל שלל ולבז בז ולשימו מרמס כחמר חוצות׃ .6
והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשב כי להשמיד בלבבו ולהכרית גוים לא מעט׃ .7
כי יאמר הלא שרי יחדו מלכים׃ .8
הלא ככרכמיש כלנו אם לא כארפד חמת אם לא כדמשק שמרון׃ .9
כאשר מצאה ידי לממלכת האליל ופסיליהם מירושלם ומשמרון׃ .10
הלא כאשר עשיתי לשמרון ולאליליה כן אעשה לירושלם ולעצביה׃ .11
והיה כי יבצע אדני את כל מעשהו בהר ציון ובירושלם אפקד על פרי גדל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו׃ .12
כי אמר בכח ידי עשיתי ובחכמתי כי נבנותי ואסיר גבולת עמים ועתידתיהם שושתי ואוריד כאביר יושבים׃ .13
ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסף ביצים עזבות כל הארץ אני אספתי ולא היה נדד כנף ופצה פה ומצפצף׃ .14
היתפאר הגרזן על החצב בו אם יתגדל המשור על מניפו כהניף שבט את מרימיו כהרים מטה לא עץ׃ .15
לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש׃ .16
והיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד׃ .17
וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד בשר יכלה והיה כמסס נסס׃ .18
ושאר עץ יערו מספר יהיו ונער יכתבם׃ .19
והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להשען על מכהו ונשען על יהוה קדוש ישראל באמת׃ .20
שאר ישוב שאר יעקב אל אל גבור׃ .21
כי אם יהיה עמך ישראל כחול הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה׃ .22
כי כלה ונחרצה אדני יהוה צבאות עשה בקרב כל הארץ׃ .23
לכן כה אמר אדני יהוה צבאות אל תירא עמי ישב ציון מאשור בשבט יככה ומטהו ישא עליך בדרך מצרים׃ .24
כי עוד מעט מזער וכלה זעם ואפי על תבליתם׃ .25
ועורר עליו יהוה צבאות שוט כמכת מדין בצור עורב ומטהו על הים ונשאו בדרך מצרים׃ .26
והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ועלו מעל צוארך וחבל על מפני שמן׃ .27
בא על עית עבר במגרון למכמש יפקיד כליו׃ .28
עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה׃ .29
צהלי קולך בת גלים הקשיבי לישה עניה ענתות׃ .30
נדדה מדמנה ישבי הגבים העיזו׃ .31
עוד היום בנב לעמד ינפף ידו הר בית ציון גבעת ירושלם׃ .32
הנה האדון יהוה צבאות מסעף פארה במערצה ורמי הקומה גדועים והגבהים ישפלו׃ .33
ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול׃ .34

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.