Ecclesiastes
Hebrew: Modern  
Ecclesiastes 10 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט׃ .1
לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו׃ .2
וגם בדרך כשהסכל הלך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא׃ .3
אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים׃ .4
יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיצא מלפני השליט׃ .5
נתן הסכל במרומים רבים ועשירים בשפל ישבו׃ .6
ראיתי עבדים על סוסים ושרים הלכים כעבדים על הארץ׃ .7
חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש׃ .8
מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם׃ .9
אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה׃ .10
אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון׃ .11
דברי פי חכם חן ושפתות כסיל תבלענו׃ .12
תחלת דברי פיהו סכלות ואחרית פיהו הוללות רעה׃ .13
והסכל ירבה דברים לא ידע האדם מה שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו׃ .14
עמל הכסילים תיגענו אשר לא ידע ללכת אל עיר׃ .15
אי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו׃ .16
אשריך ארץ שמלכך בן חורים ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי׃ .17
בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית׃ .18
לשחוק עשים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את הכל׃ .19
גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל הכנפים יגיד דבר׃ .20
Ecclesiastes 11 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
שלח לחמך על פני המים כי ברב הימים תמצאנו׃ .1
תן חלק לשבעה וגם לשמונה כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ׃ .2
אם ימלאו העבים גשם על הארץ יריקו ואם יפול עץ בדרום ואם בצפון מקום שיפול העץ שם יהוא׃ .3
שמר רוח לא יזרע וראה בעבים לא יקצור׃ .4
כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את מעשה האלהים אשר יעשה את הכל׃ .5
בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים׃ .6
ומתוק האור וטוב לעינים לראות את השמש׃ .7
כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את ימי החשך כי הרבה יהיו כל שבא הבל׃ .8
שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט׃ .9
והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי הילדות והשחרות הבל׃ .10
Ecclesiastes 12 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
וזכר את בוראיך בימי בחורתיך עד אשר לא יבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ׃ .1
עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם׃ .2
ביום שיזעו שמרי הבית והתעותו אנשי החיל ובטלו הטחנות כי מעטו וחשכו הראות בארבות׃ .3
וסגרו דלתים בשוק בשפל קול הטחנה ויקום לקול הצפור וישחו כל בנות השיר׃ .4
גם מגבה יראו וחתחתים בדרך וינאץ השקד ויסתבל החגב ותפר האביונה כי הלך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הספדים׃ .5
עד אשר לא ירחק חבל הכסף ותרץ גלת הזהב ותשבר כד על המבוע ונרץ הגלגל אל הבור׃ .6
וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה׃ .7
הבל הבלים אמר הקוהלת הכל הבל׃ .8
ויתר שהיה קהלת חכם עוד למד דעת את העם ואזן וחקר תקן משלים הרבה׃ .9
בקש קהלת למצא דברי חפץ וכתוב ישר דברי אמת׃ .10
דברי חכמים כדרבנות וכמשמרות נטועים בעלי אספות נתנו מרעה אחד׃ .11
ויתר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר׃ .12
סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם׃ .13
כי את כל מעשה האלהים יבא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע׃ .14

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.