Ecclesiastes
Hebrew: Modern  
Ecclesiastes 10 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט׃ .1
לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו׃ .2
וגם בדרך כשהסכל הלך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא׃ .3
אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים׃ .4
יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיצא מלפני השליט׃ .5
נתן הסכל במרומים רבים ועשירים בשפל ישבו׃ .6
ראיתי עבדים על סוסים ושרים הלכים כעבדים על הארץ׃ .7
חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש׃ .8
מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם׃ .9
אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה׃ .10
אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון׃ .11
דברי פי חכם חן ושפתות כסיל תבלענו׃ .12
תחלת דברי פיהו סכלות ואחרית פיהו הוללות רעה׃ .13
והסכל ירבה דברים לא ידע האדם מה שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו׃ .14
עמל הכסילים תיגענו אשר לא ידע ללכת אל עיר׃ .15
אי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו׃ .16
אשריך ארץ שמלכך בן חורים ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי׃ .17
בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית׃ .18
לשחוק עשים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את הכל׃ .19
גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל הכנפים יגיד דבר׃ .20

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.