Psalms
Hebrew: Modern  
Psalms 19 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
למנצח מזמור לדוד השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע׃ .1
יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה דעת׃ .2
אין אמר ואין דברים בלי נשמע קולם׃ .3
בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם אהל בהם׃ .4
והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח׃ .5
מקצה השמים מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו׃ .6
תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי׃ .7
פקודי יהוה ישרים משמחי לב מצות יהוה ברה מאירת עינים׃ .8
יראת יהוה טהורה עומדת לעד משפטי יהוה אמת צדקו יחדו׃ .9
הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים׃ .10
גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב׃ .11
שגיאות מי יבין מנסתרות נקני׃ .12
גם מזדים חשך עבדך אל ימשלו בי אז איתם ונקיתי מפשע רב׃ .13
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי׃ .14
Psalms 20 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
למנצח מזמור לדוד יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב׃ .1
ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך׃ .2
יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה׃ .3
יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא׃ .4
נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגל ימלא יהוה כל משאלותיך׃ .5
עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו׃ .6
אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר׃ .7
המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד׃ .8
יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו׃ .9
Psalms 21 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
למנצח מזמור לדוד יהוה בעזך ישמח מלך ובישועתך מה יגיל מאד׃ .1
תאות לבו נתתה לו וארשת שפתיו בל מנעת סלה׃ .2
כי תקדמנו ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז׃ .3
חיים שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד׃ .4
גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עליו׃ .5
כי תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את פניך׃ .6
כי המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל ימוט׃ .7
תמצא ידך לכל איביך ימינך תמצא שנאיך׃ .8
תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש׃ .9
פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם׃ .10
כי נטו עליך רעה חשבו מזמה בל יוכלו׃ .11
כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על פניהם׃ .12
רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך׃ .13

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.