Psalms
Hebrew: Modern  
Psalms 135 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
הללו יה הללו את שם יהוה הללו עבדי יהוה׃ .1
שעמדים בבית יהוה בחצרות בית אלהינו׃ .2
הללו יה כי טוב יהוה זמרו לשמו כי נעים׃ .3
כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו׃ .4
כי אני ידעתי כי גדול יהוה ואדנינו מכל אלהים׃ .5
כל אשר חפץ יהוה עשה בשמים ובארץ בימים וכל תהומות׃ .6
מעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוצא רוח מאוצרותיו׃ .7
שהכה בכורי מצרים מאדם עד בהמה׃ .8
שלח אתות ומפתים בתוככי מצרים בפרעה ובכל עבדיו׃ .9
שהכה גוים רבים והרג מלכים עצומים׃ .10
לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען׃ .11
ונתן ארצם נחלה נחלה לישראל עמו׃ .12
יהוה שמך לעולם יהוה זכרך לדר ודר׃ .13
כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם׃ .14
עצבי הגוים כסף וזהב מעשה ידי אדם׃ .15
פה להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו׃ .16
אזנים להם ולא יאזינו אף אין יש רוח בפיהם׃ .17
כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם׃ .18
בית ישראל ברכו את יהוה בית אהרן ברכו את יהוה׃ .19
בית הלוי ברכו את יהוה יראי יהוה ברכו את יהוה׃ .20
ברוך יהוה מציון שכן ירושלם הללו יה׃ .21

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.