Psalms
Hebrew: Modern  
Psalms 119 [Context] [Commentary] Biblical Art and Illustrations
לעולם יהוה דברך נצב בשמים׃ .89
לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד׃ .90
למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך׃ .91
לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי׃ .92
לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני׃ .93
לך אני הושיעני כי פקודיך דרשתי׃ .94
לי קוו רשעים לאבדני עדתיך אתבונן׃ .95
לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד׃ .96
מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי׃ .97
מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי׃ .98
מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי׃ .99
מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי׃ .100
מכל ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך׃ .101
ממשפטיך לא סרתי כי אתה הורתני׃ .102
מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי׃ .103
מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל ארח שקר׃ .104
נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃ .105
נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך׃ .106
נעניתי עד מאד יהוה חיני כדברך׃ .107
נדבות פי רצה נא יהוה ומשפטיך למדני׃ .108
נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי׃ .109
נתנו רשעים פח לי ומפקודיך לא תעיתי׃ .110
נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה׃ .111
נטיתי לבי לעשות חקיך לעולם עקב׃ .112
סעפים שנאתי ותורתך אהבתי׃ .113
סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי׃ .114
סורו ממני מרעים ואצרה מצות אלהי׃ .115
סמכני כאמרתך ואחיה ואל תבישני משברי׃ .116
סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד׃ .117
סלית כל שוגים מחקיך כי שקר תרמיתם׃ .118
סגים השבת כל רשעי ארץ לכן אהבתי עדתיך׃ .119
סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי׃ .120
עשיתי משפט וצדק בל תניחני לעשקי׃ .121
ערב עבדך לטוב אל יעשקני זדים׃ .122
עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך׃ .123
עשה עם עבדך כחסדך וחקיך למדני׃ .124
עבדך אני הבינני ואדעה עדתיך׃ .125
עת לעשות ליהוה הפרו תורתך׃ .126
על כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז׃ .127
על כן כל פקודי כל ישרתי כל ארח שקר שנאתי׃ .128
פלאות עדותיך על כן נצרתם נפשי׃ .129
פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃ .130
פי פערתי ואשאפה כי למצותיך יאבתי׃ .131
פנה אלי וחנני כמשפט לאהבי שמך׃ .132
פעמי הכן באמרתך ואל תשלט בי כל און׃ .133
פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך׃ .134
פניך האר בעבדך ולמדני את חקיך׃ .135
פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך׃ .136
צדיק אתה יהוה וישר משפטיך׃ .137
צוית צדק עדתיך ואמונה מאד׃ .138
צמתתני קנאתי כי שכחו דבריך צרי׃ .139
צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה׃ .140
צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שכחתי׃ .141
צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת׃ .142
צר ומצוק מצאוני מצותיך שעשעי׃ .143
צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה׃ .144
קראתי בכל לב ענני יהוה חקיך אצרה׃ .145
קראתיך הושיעני ואשמרה עדתיך׃ .146
קדמתי בנשף ואשועה לדבריך יחלתי׃ .147
קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך׃ .148
קולי שמעה כחסדך יהוה כמשפטך חיני׃ .149
קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו׃ .150
קרוב אתה יהוה וכל מצותיך אמת׃ .151
קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם׃ .152
ראה עניי וחלצני כי תורתך לא שכחתי׃ .153
ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני׃ .154
רחוק מרשעים ישועה כי חקיך לא דרשו׃ .155
רחמיך רבים יהוה כמשפטיך חיני׃ .156
רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי׃ .157
ראיתי בגדים ואתקוטטה אשר אמרתך לא שמרו׃ .158
ראה כי פקודיך אהבתי יהוה כחסדך חיני׃ .159
ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך׃ .160
שרים רדפוני חנם ומדבריך פחד לבי׃ .161
שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב׃ .162
שקר שנאתי ואתעבה תורתך אהבתי׃ .163
שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך׃ .164
שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול׃ .165
שברתי לישועתך יהוה ומצותיך עשיתי׃ .166
שמרה נפשי עדתיך ואהבם מאד׃ .167
שמרתי פקודיך ועדתיך כי כל דרכי נגדך׃ .168
תקרב רנתי לפניך יהוה כדברך הבינני׃ .169
תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני׃ .170
תבענה שפתי תהלה כי תלמדני חקיך׃ .171
תען לשוני אמרתך כי כל מצותיך צדק׃ .172
תהי ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי׃ .173
תאבתי לישועתך יהוה ותורתך שעשעי׃ .174
תחי נפשי ותהללך ומשפטך יעזרני׃ .175
תעיתי כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי׃ .176

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.