Psalms
Hebrew: Modern  
Psalms 108 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
שיר מזמור לדוד נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף כבודי׃ .1
עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃ .2
אודך בעמים יהוה ואזמרך בל אמים׃ .3
כי גדול מעל שמים חסדך ועד שחקים אמתך׃ .4
רומה על שמים אלהים ועל כל הארץ כבודך׃ .5
למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני׃ .6
אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד׃ .7
לי גלעד לי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי׃ .8
מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת אתרועע׃ .9
מי יבלני עיר מבצר מי נחני עד אדום׃ .10
הלא אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאתינו׃ .11
הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם׃ .12
באלהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו׃ .13
Psalms 109 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
למנצח לדוד מזמור אלהי תהלתי אל תחרש׃ .1
כי פי רשע ופי מרמה עלי פתחו דברו אתי לשון שקר׃ .2
ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם׃ .3
תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה׃ .4
וישימו עלי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי׃ .5
הפקד עליו רשע ושטן יעמד על ימינו׃ .6
בהשפטו יצא רשע ותפלתו תהיה לחטאה׃ .7
יהיו ימיו מעטים פקדתו יקח אחר׃ .8
יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה׃ .9
ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם׃ .10
ינקש נושה לכל אשר לו ויבזו זרים יגיעו׃ .11
אל יהי לו משך חסד ואל יהי חונן ליתומיו׃ .12
יהי אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם׃ .13
יזכר עון אבתיו אל יהוה וחטאת אמו אל תמח׃ .14
יהיו נגד יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם׃ .15
יען אשר לא זכר עשות חסד וירדף איש עני ואביון ונכאה לבב למותת׃ .16
ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו׃ .17
וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו׃ .18
תהי לו כבגד יעטה ולמזח תמיד יחגרה׃ .19
זאת פעלת שטני מאת יהוה והדברים רע על נפשי׃ .20
ואתה יהוה אדני עשה אתי למען שמך כי טוב חסדך הצילני׃ .21
כי עני ואביון אנכי ולבי חלל בקרבי׃ .22
כצל כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה׃ .23
ברכי כשלו מצום ובשרי כחש משמן׃ .24
ואני הייתי חרפה להם יראוני יניעון ראשם׃ .25
עזרני יהוה אלהי הושיעני כחסדך׃ .26
וידעו כי ידך זאת אתה יהוה עשיתה׃ .27
יקללו המה ואתה תברך קמו ויבשו ועבדך ישמח׃ .28
ילבשו שוטני כלמה ויעטו כמעיל בשתם׃ .29
אודה יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו׃ .30
כי יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו׃ .31
Psalms 110 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃ .1
מטה עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך׃ .2
עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך׃ .3
נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃ .4
אדני על ימינך מחץ ביום אפו מלכים׃ .5
ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה׃ .6
מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש׃ .7

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.