Psalms
Hebrew: Modern  
Psalms 105 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו׃ .1
שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו׃ .2
התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה׃ .3
דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃ .4
זכרו נפלאותיו אשר עשה מפתיו ומשפטי פיו׃ .5
זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו׃ .6
הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משפטיו׃ .7
זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃ .8
אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק׃ .9
ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם׃ .10
לאמר לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם׃ .11
בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה׃ .12
ויתהלכו מגוי אל גוי מממלכה אל עם אחר׃ .13
לא הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים׃ .14
אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו׃ .15
ויקרא רעב על הארץ כל מטה לחם שבר׃ .16
שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף׃ .17
ענו בכבל רגליו ברזל באה נפשו׃ .18
עד עת בא דברו אמרת יהוה צרפתהו׃ .19
שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו׃ .20
שמו אדון לביתו ומשל בכל קנינו׃ .21
לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם׃ .22
ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם׃ .23
ויפר את עמו מאד ויעצמהו מצריו׃ .24
הפך לבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו׃ .25
שלח משה עבדו אהרן אשר בחר בו׃ .26
שמו בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם׃ .27
שלח חשך ויחשך ולא מרו את דבריו׃ .28
הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם׃ .29
שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם׃ .30
אמר ויבא ערב כנים בכל גבולם׃ .31
נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם׃ .32
ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם׃ .33
אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר׃ .34
ויאכל כל עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם׃ .35
ויך כל בכור בארצם ראשית לכל אונם׃ .36
ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל׃ .37
שמח מצרים בצאתם כי נפל פחדם עליהם׃ .38
פרש ענן למסך ואש להאיר לילה׃ .39
שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם׃ .40
פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר׃ .41
כי זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו׃ .42
ויוצא עמו בששון ברנה את בחיריו׃ .43
ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו׃ .44
בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו יה׃ .45
Psalms 106 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
הללויה הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃ .1
מי ימלל גבורות יהוה ישמיע כל תהלתו׃ .2
אשרי שמרי משפט עשה צדקה בכל עת׃ .3
זכרני יהוה ברצון עמך פקדני בישועתך׃ .4
לראות בטובת בחיריך לשמח בשמחת גויך להתהלל עם נחלתך׃ .5
חטאנו עם אבותינו העוינו הרשענו׃ .6
אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך לא זכרו את רב חסדיך וימרו על ים בים סוף׃ .7
ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו׃ .8
ויגער בים סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר׃ .9
ויושיעם מיד שונא ויגאלם מיד אויב׃ .10
ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר׃ .11
ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו׃ .12
מהרו שכחו מעשיו לא חכו לעצתו׃ .13
ויתאוו תאוה במדבר וינסו אל בישימון׃ .14
ויתן להם שאלתם וישלח רזון בנפשם׃ .15
ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש יהוה׃ .16
תפתח ארץ ותבלע דתן ותכס על עדת אבירם׃ .17
ותבער אש בעדתם להבה תלהט רשעים׃ .18
יעשו עגל בחרב וישתחוו למסכה׃ .19
וימירו את כבודם בתבנית שור אכל עשב׃ .20
שכחו אל מושיעם עשה גדלות במצרים׃ .21
נפלאות בארץ חם נוראות על ים סוף׃ .22
ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית׃ .23
וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו׃ .24
וירגנו באהליהם לא שמעו בקול יהוה׃ .25
וישא ידו להם להפיל אותם במדבר׃ .26
ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות׃ .27
ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים׃ .28
ויכעיסו במעלליהם ותפרץ בם מגפה׃ .29
ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה׃ .30
ותחשב לו לצדקה לדר ודר עד עולם׃ .31
ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם׃ .32
כי המרו את רוחו ויבטא בשפתיו׃ .33
לא השמידו את העמים אשר אמר יהוה להם׃ .34
ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם׃ .35
ויעבדו את עצביהם ויהיו להם למוקש׃ .36
ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים׃ .37
וישפכו דם נקי דם בניהם ובנותיהם אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ בדמים׃ .38
ויטמאו במעשיהם ויזנו במעלליהם׃ .39
ויחר אף יהוה בעמו ויתעב את נחלתו׃ .40
ויתנם ביד גוים וימשלו בהם שנאיהם׃ .41
וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם׃ .42
פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם׃ .43
וירא בצר להם בשמעו את רנתם׃ .44
ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו׃ .45
ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם׃ .46
הושיענו יהוה אלהינו וקבצנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך׃ .47
ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללו יה׃ .48

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.