Job
Hebrew: Modern  
Job 11 [Commentary]
ויען צפר הנעמתי ויאמר׃ .1
הרב דברים לא יענה ואם איש שפתים יצדק׃ .2
בדיך מתים יחרישו ותלעג ואין מכלם׃ .3
ותאמר זך לקחי ובר הייתי בעיניך׃ .4
ואולם מי יתן אלוה דבר ויפתח שפתיו עמך׃ .5
ויגד לך תעלמות חכמה כי כפלים לתושיה ודע כי ישה לך אלוה מעונך׃ .6
החקר אלוה תמצא אם עד תכלית שדי תמצא׃ .7
גבהי שמים מה תפעל עמקה משאול מה תדע׃ .8
ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים׃ .9
אם יחלף ויסגיר ויקהיל ומי ישיבנו׃ .10
כי הוא ידע מתי שוא וירא און ולא יתבונן׃ .11
ואיש נבוב ילבב ועיר פרא אדם יולד׃ .12
אם אתה הכינות לבך ופרשת אליו כפך׃ .13
אם און בידך הרחיקהו ואל תשכן באהליך עולה׃ .14
כי אז תשא פניך ממום והיית מצק ולא תירא׃ .15
כי אתה עמל תשכח כמים עברו תזכר׃ .16
ומצהרים יקום חלד תעפה כבקר תהיה׃ .17
ובטחת כי יש תקוה וחפרת לבטח תשכב׃ .18
ורבצת ואין מחריד וחלו פניך רבים׃ .19
ועיני רשעים תכלינה ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח נפש׃ .20
Job 12 [Commentary]
ויען איוב ויאמר׃ .1
אמנם כי אתם עם ועמכם תמות חכמה׃ .2
גם לי לבב כמוכם לא נפל אנכי מכם ואת מי אין כמו אלה׃ .3
שחק לרעהו אהיה קרא לאלוה ויענהו שחוק צדיק תמים׃ .4
לפיד בוז לעשתות שאנן נכון למועדי רגל׃ .5
ישליו אהלים לשדדים ובטחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו׃ .6
ואולם שאל נא בהמות ותרך ועוף השמים ויגד לך׃ .7
או שיח לארץ ותרך ויספרו לך דגי הים׃ .8
מי לא ידע בכל אלה כי יד יהוה עשתה זאת׃ .9
אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש׃ .10
הלא אזן מלין תבחן וחך אכל יטעם לו׃ .11
בישישים חכמה וארך ימים תבונה׃ .12
עמו חכמה וגבורה לו עצה ותבונה׃ .13
הן יהרוס ולא יבנה יסגר על איש ולא יפתח׃ .14
הן יעצר במים ויבשו וישלחם ויהפכו ארץ׃ .15
עמו עז ותושיה לו שגג ומשגה׃ .16
מוליך יועצים שולל ושפטים יהולל׃ .17
מוסר מלכים פתח ויאסר אזור במתניהם׃ .18
מוליך כהנים שולל ואתנים יסלף׃ .19
מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח׃ .20
שופך בוז על נדיבים ומזיח אפיקים רפה׃ .21
מגלה עמקות מני חשך ויצא לאור צלמות׃ .22
משגיא לגוים ויאבדם שטח לגוים וינחם׃ .23
מסיר לב ראשי עם הארץ ויתעם בתהו לא דרך׃ .24
ימששו חשך ולא אור ויתעם כשכור׃ .25
Job 13 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
הן כל ראתה עיני שמעה אזני ותבן לה׃ .1
כדעתכם ידעתי גם אני לא נפל אנכי מכם׃ .2
אולם אני אל שדי אדבר והוכח אל אל אחפץ׃ .3
ואולם אתם טפלי שקר רפאי אלל כלכם׃ .4
מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה׃ .5
שמעו נא תוכחתי ורבות שפתי הקשיבו׃ .6
הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה׃ .7
הפניו תשאון אם לאל תריבון׃ .8
הטוב כי יחקר אתכם אם כהתל באנוש תהתלו בו׃ .9
הוכח יוכיח אתכם אם בסתר פנים תשאון׃ .10
הלא שאתו תבעת אתכם ופחדו יפל עליכם׃ .11
זכרניכם משלי אפר לגבי חמר גביכם׃ .12
החרישו ממני ואדברה אני ויעבר עלי מה׃ .13
על מה אשא בשרי בשני ונפשי אשים בכפי׃ .14
הן יקטלני לא איחל אך דרכי אל פניו אוכיח׃ .15
גם הוא לי לישועה כי לא לפניו חנף יבוא׃ .16
שמעו שמוע מלתי ואחותי באזניכם׃ .17
הנה נא ערכתי משפט ידעתי כי אני אצדק׃ .18
מי הוא יריב עמדי כי עתה אחריש ואגוע׃ .19
אך שתים אל תעש עמדי אז מפניך לא אסתר׃ .20
כפך מעלי הרחק ואמתך אל תבעתני׃ .21
וקרא ואנכי אענה או אדבר והשיבני׃ .22
כמה לי עונות וחטאות פשעי וחטאתי הדיעני׃ .23
למה פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך׃ .24
העלה נדף תערוץ ואת קש יבש תרדף׃ .25
כי תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי׃ .26
ותשם בסד רגלי ותשמור כל ארחותי על שרשי רגלי תתחקה׃ .27
והוא כרקב יבלה כבגד אכלו עש׃ .28

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.