1 Chronicles
Hebrew: Modern  
1 Chronicles 4 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
בני יהודה פרץ חצרון וכרמי וחור ושובל׃ .1
וראיה בן שובל הוליד את יחת ויחת הליד את אחומי ואת להד אלה משפחות הצרעתי׃ .2
ואלה אבי עיטם יזרעאל וישמא וידבש ושם אחותם הצללפוני׃ .3
ופנואל אבי גדר ועזר אבי חושה אלה בני חור בכור אפרתה אבי בית לחם׃ .4
ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה׃ .5
ותלד לו נערה את אחזם ואת חפר ואת תימני ואת האחשתרי אלה בני נערה׃ .6
ובני חלאה צרת יצחר ואתנן׃ .7
וקוץ הוליד את ענוב ואת הצבבה ומשפחות אחרחל בן הרום׃ .8
ויהי יעבץ נכבד מאחיו ואמו קראה שמו יעבץ לאמר כי ילדתי בעצב׃ .9
ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר שאל׃ .10
וכלוב אחי שוחה הוליד את מחיר הוא אבי אשתון׃ .11
ואשתון הוליד את בית רפא ואת פסח ואת תחנה אבי עיר נחש אלה אנשי רכה׃ .12
ובני קנז עתניאל ושריה ובני עתניאל חתת׃ .13
ומעונתי הוליד את עפרה ושריה הוליד את יואב אבי גיא חרשים כי חרשים היו׃ .14
ובני כלב בן יפנה עירו אלה ונעם ובני אלה וקנז׃ .15
ובני יהללאל זיף וזיפה תיריא ואשראל׃ .16
ובן עזרה יתר ומרד ועפר וילון ותהר את מרים ואת שמי ואת ישבח אבי אשתמע׃ .17
ואשתו היהדיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד׃ .18
ובני אשת הודיה אחות נחם אבי קעילה הגרמי ואשתמע המעכתי׃ .19
ובני שימון אמנון ורנה בן חנן ותולון ובני ישעי זוחת ובן זוחת׃ .20
בני שלה בן יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית עבדת הבץ לבית אשבע׃ .21
ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים׃ .22
המה היוצרים וישבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם׃ .23
בני שמעון נמואל וימין יריב זרח שאול׃ .24
שלם בנו מבשם בנו משמע בנו׃ .25
ובני משמע חמואל בנו זכור בנו שמעי בנו׃ .26
ולשמעי בנים ששה עשר ובנות שש ולאחיו אין בנים רבים וכל משפחתם לא הרבו עד בני יהודה׃ .27
וישבו בבאר שבע ומולדה וחצר שועל׃ .28
ובבלהה ובעצם ובתולד׃ .29
ובבתואל ובחרמה ובציקלג׃ .30
ובבית מרכבות ובחצר סוסים ובבית בראי ובשערים אלה עריהם עד מלך דויד׃ .31
וחצריהם עיטם ועין רמון ותכן ועשן ערים חמש׃ .32
וכל חצריהם אשר סביבות הערים האלה עד בעל זאת מושבתם והתיחשם להם׃ .33
ומשובב וימלך ויושה בן אמציה׃ .34
ויואל ויהוא בן יושביה בן שריה בן עשיאל׃ .35
ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל וישימאל ובניה׃ .36
וזיזא בן שפעי בן אלון בן ידיה בן שמרי בן שמעיה׃ .37
אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב׃ .38
וילכו למבוא גדר עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצאנם׃ .39
וימצאו מרעה שמן וטוב והארץ רחבת ידים ושקטת ושלוה כי מן חם הישבים שם לפנים׃ .40
ויבאו אלה הכתובים בשמות בימי יחזקיהו מלך יהודה ויכו את אהליהם ואת המעינים אשר נמצאו שמה ויחרימם עד היום הזה וישבו תחתיהם כי מרעה לצאנם שם׃ .41
ומהם מן בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם׃ .42
ויכו את שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה׃ .43
1 Chronicles 5 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכרתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתיחש לבכרה׃ .1
כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף׃ .2
בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי׃ .3
בני יואל שמעיה בנו גוג בנו שמעי בנו׃ .4
מיכה בנו ראיה בנו בעל בנו׃ .5
בארה בנו אשר הגלה תלגת פלנאסר מלך אשר הוא נשיא לראובני׃ .6
ואחיו למשפחתיו בהתיחש לתלדותם הראש יעיאל וזכריהו׃ .7
ובלע בן עזז בן שמע בן יואל הוא יושב בערער ועד נבו ובעל מעון׃ .8
ולמזרח ישב עד לבוא מדברה למן הנהר פרת כי מקניהם רבו בארץ גלעד׃ .9
ובימי שאול עשו מלחמה עם ההגראים ויפלו בידם וישבו באהליהם על כל פני מזרח לגלעד׃ .10
ובני גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד סלכה׃ .11
יואל הראש ושפם המשנה ויעני ושפט בבשן׃ .12
ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשלם ושבע ויורי ויעכן וזיע ועבר שבעה׃ .13
אלה בני אביחיל בן חורי בן ירוח בן גלעד בן מיכאל בן ישישי בן יחדו בן בוז׃ .14
אחי בן עבדיאל בן גוני ראש לבית אבותם׃ .15
וישבו בגלעד בבשן ובבנתיה ובכל מגרשי שרון על תוצאותם׃ .16
כלם התיחשו בימי יותם מלך יהודה ובימי ירבעם מלך ישראל׃ .17
בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה מן בני חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע מאות וששים יצאי צבא׃ .18
ויעשו מלחמה עם ההגריאים ויטור ונפיש ונודב׃ .19
ויעזרו עליהם וינתנו בידם ההגריאים וכל שעמהם כי לאלהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי בטחו בו׃ .20
וישבו מקניהם גמליהם חמשים אלף וצאן מאתים וחמשים אלף וחמורים אלפים ונפש אדם מאה אלף׃ .21
כי חללים רבים נפלו כי מהאלהים המלחמה וישבו תחתיהם עד הגלה׃ .22
ובני חצי שבט מנשה ישבו בארץ מבשן עד בעל חרמון ושניר והר חרמון המה רבו׃ .23
ואלה ראשי בית אבותם ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודויה ויחדיאל אנשים גבורי חיל אנשי שמות ראשים לבית אבותם׃ .24
וימעלו באלהי אבותיהם ויזנו אחרי אלהי עמי הארץ אשר השמיד אלהים מפניהם׃ .25
ויער אלהי ישראל את רוח פול מלך אשור ואת רוח תלגת פלנסר מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה ויביאם לחלח וחבור והרא ונהר גוזן עד היום הזה׃ .26
1 Chronicles 6 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
בני לוי גרשון קהת ומררי׃ .1
ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל׃ .2
ובני עמרם אהרן ומשה ומרים ובני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃ .3
אלעזר הוליד את פינחס פינחס הליד את אבישוע׃ .4
ואבישוע הוליד את בקי ובקי הוליד את עזי׃ .5
ועזי הוליד את זרחיה וזרחיה הוליד את מריות׃ .6
מריות הוליד את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב׃ .7
ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את אחימעץ׃ .8
ואחימעץ הוליד את עזריה ועזריה הוליד את יוחנן׃ .9
ויוחנן הוליד את עזריה הוא אשר כהן בבית אשר בנה שלמה בירושלם׃ .10
ויולד עזריה את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב׃ .11
ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את שלום׃ .12
ושלום הוליד את חלקיה וחלקיה הוליד את עזריה׃ .13
ועזריה הוליד את שריה ושריה הוליד את יהוצדק׃ .14
ויהוצדק הלך בהגלות יהוה את יהודה וירושלם ביד נבכדנאצר׃ .15
בני לוי גרשם קהת ומררי׃ .16
ואלה שמות בני גרשום לבני ושמעי׃ .17
ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל׃ .18
בני מררי מחלי ומשי ואלה משפחות הלוי לאבותיהם׃ .19
לגרשום לבני בנו יחת בנו זמה בנו׃ .20
יואח בנו עדו בנו זרח בנו יאתרי בנו׃ .21
בני קהת עמינדב בנו קרח בנו אסיר בנו׃ .22
אלקנה בנו ואביסף בנו ואסיר בנו׃ .23
תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו ושאול בנו׃ .24
ובני אלקנה עמשי ואחימות׃ .25
אלקנה בנו אלקנה צופי בנו ונחת בנו׃ .26
אליאב בנו ירחם בנו אלקנה בנו׃ .27
ובני שמואל הבכר ושני ואביה׃ .28
בני מררי מחלי לבני בנו שמעי בנו עזה בנו׃ .29
שמעא בנו חגיה בנו עשיה בנו׃ .30
ואלה אשר העמיד דויד על ידי שיר בית יהוה ממנוח הארון׃ .31
ויהיו משרתים לפני משכן אהל מועד בשיר עד בנות שלמה את בית יהוה בירושלם ויעמדו כמשפטם על עבודתם׃ .32
ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן יואל בן שמואל׃ .33
בן אלקנה בן ירחם בן אליאל בן תוח׃ .34
בן ציף בן אלקנה בן מחת בן עמשי׃ .35
בן אלקנה בן יואל בן עזריה בן צפניה׃ .36
בן תחת בן אסיר בן אביסף בן קרח׃ .37
בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל׃ .38
ואחיו אסף העמד על ימינו אסף בן ברכיהו בן שמעא׃ .39
בן מיכאל בן בעשיה בן מלכיה׃ .40
בן אתני בן זרח בן עדיה׃ .41
בן איתן בן זמה בן שמעי׃ .42
בן יחת בן גרשם בן לוי׃ .43
ובני מררי אחיהם על השמאול איתן בן קישי בן עבדי בן מלוך׃ .44
בן חשביה בן אמציה בן חלקיה׃ .45
בן אמצי בן בני בן שמר׃ .46
בן מחלי בן מושי בן מררי בן לוי׃ .47
ואחיהם הלוים נתונים לכל עבודת משכן בית האלהים׃ .48
ואהרן ובניו מקטירים על מזבח העולה ועל מזבח הקטרת לכל מלאכת קדש הקדשים ולכפר על ישראל ככל אשר צוה משה עבד האלהים׃ .49
ואלה בני אהרן אלעזר בנו פינחס בנו אבישוע בנו׃ .50
בקי בנו עזי בנו זרחיה בנו׃ .51
מריות בנו אמריה בנו אחיטוב בנו׃ .52
צדוק בנו אחימעץ בנו׃ .53
ואלה מושבותם לטירותם בגבולם לבני אהרן למשפחת הקהתי כי להם היה הגורל׃ .54
ויתנו להם את חברון בארץ יהודה ואת מגרשיה סביבתיה׃ .55
ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה׃ .56
ולבני אהרן נתנו את ערי המקלט את חברון ואת לבנה ואת מגרשיה ואת יתר ואת אשתמע ואת מגרשיה׃ .57
ואת חילז ואת מגרשיה את דביר ואת מגרשיה׃ .58
ואת עשן ואת מגרשיה ואת בית שמש ואת מגרשיה׃ .59
וממטה בנימן את גבע ואת מגרשיה ואת עלמת ואת מגרשיה ואת ענתות ואת מגרשיה כל עריהם שלש עשרה עיר במשפחותיהם׃ .60
ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר׃ .61
ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן ערים שלש עשרה׃ .62
לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן בגורל ערים שתים עשרה׃ .63
ויתנו בני ישראל ללוים את הערים ואת מגרשיהם׃ .64
ויתנו בגורל ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשר יקראו אתהם בשמות׃ .65
וממשפחות בני קהת ויהי ערי גבולם ממטה אפרים׃ .66
ויתנו להם את ערי המקלט את שכם ואת מגרשיה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשיה׃ .67
ואת יקמעם ואת מגרשיה ואת בית חורון ואת מגרשיה׃ .68
ואת אילון ואת מגרשיה ואת גת רמון ואת מגרשיה׃ .69
וממחצית מטה מנשה את ענר ואת מגרשיה ואת בלעם ואת מגרשיה למשפחת לבני קהת הנותרים׃ .70
לבני גרשום ממשפחת חצי מטה מנשה את גולן בבשן ואת מגרשיה ואת עשתרות ואת מגרשיה׃ .71
וממטה יששכר את קדש ואת מגרשיה את דברת ואת מגרשיה׃ .72
ואת ראמות ואת מגרשיה ואת ענם ואת מגרשיה׃ .73
וממטה אשר את משל ואת מגרשיה ואת עבדון ואת מגרשיה׃ .74
ואת חוקק ואת מגרשיה ואת רחב ואת מגרשיה׃ .75
וממטה נפתלי את קדש בגליל ואת מגרשיה ואת חמון ואת מגרשיה ואת קריתים ואת מגרשיה׃ .76
לבני מררי הנותרים ממטה זבולן את רמונו ואת מגרשיה את תבור ואת מגרשיה׃ .77
ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן ממטה ראובן את בצר במדבר ואת מגרשיה ואת יהצה ואת מגרשיה׃ .78
ואת קדמות ואת מגרשיה ואת מיפעת ואת מגרשיה׃ .79
וממטה גד את ראמות בגלעד ואת מגרשיה ואת מחנים ואת מגרשיה׃ .80
ואת חשבון ואת מגרשיה ואת יעזיר ואת מגרשיה׃ .81

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.