1 Chronicles
Hebrew: Modern  
1 Chronicles 23 [Commentary] [Map]
ודויד זקן ושבע ימים וימלך את שלמה בנו על ישראל׃ .1
ויאסף את כל שרי ישראל והכהנים והלוים׃ .2
ויספרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף׃ .3
מאלה לנצח על מלאכת בית יהוה עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים ששת אלפים׃ .4
וארבעת אלפים שערים וארבעת אלפים מהללים ליהוה בכלים אשר עשיתי להלל׃ .5
ויחלקם דויד מחלקות לבני לוי לגרשון קהת ומררי׃ .6
לגרשני לעדן ושמעי׃ .7
בני לעדן הראש יחיאל וזתם ויואל שלשה׃ .8
בני שמעי שלמות וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן׃ .9
ובני שמעי יחת זינא ויעוש ובריעה אלה בני שמעי ארבעה׃ .10
ויהי יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת׃ .11
בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל ארבעה׃ .12
בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא ובניו עד עולם להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד עולם׃ .13
ומשה איש האלהים בניו יקראו על שבט הלוי׃ .14
בני משה גרשם ואליעזר׃ .15
בני גרשום שבואל הראש׃ .16
ויהיו בני אליעזר רחביה הראש ולא היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה׃ .17
בני יצהר שלמית הראש׃ .18
בני חברון יריהו הראש אמריה השני יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי׃ .19
בני עזיאל מיכה הראש וישיה השני׃ .20
בני מררי מחלי ומושי בני מחלי אלעזר וקיש׃ .21
וימת אלעזר ולא היו לו בנים כי אם בנות וישאום בני קיש אחיהם׃ .22
בני מושי מחלי ועדר וירמות שלשה׃ .23
אלה בני לוי לבית אבתיהם ראשי האבות לפקודיהם במספר שמות לגלגלתם עשה המלאכה לעבדת בית יהוה מבן עשרים שנה ומעלה׃ .24
כי אמר דויד הניח יהוה אלהי ישראל לעמו וישכן בירושלם עד לעולם׃ .25
וגם ללוים אין לשאת את המשכן ואת כל כליו לעבדתו׃ .26
כי בדברי דויד האחרנים המה מספר בני לוי מבן עשרים שנה ולמעלה׃ .27
כי מעמדם ליד בני אהרן לעבדת בית יהוה על החצרות ועל הלשכות ועל טהרת לכל קדש ומעשה עבדת בית האלהים׃ .28
וללחם המערכת ולסלת למנחה ולרקיקי המצות ולמחבת ולמרבכת ולכל משורה ומדה׃ .29
ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל ליהוה וכן לערב׃ .30
ולכל העלות עלות ליהוה לשבתות לחדשים ולמעדים במספר כמשפט עליהם תמיד לפני יהוה׃ .31
ושמרו את משמרת אהל מועד ואת משמרת הקדש ומשמרת בני אהרן אחיהם לעבדת בית יהוה׃ .32
1 Chronicles 24 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
ולבני אהרן מחלקותם בני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃ .1
וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר׃ .2
ויחלקם דויד וצדוק מן בני אלעזר ואחימלך מן בני איתמר לפקדתם בעבדתם׃ .3
וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות ששה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה׃ .4
ויחלקום בגורלות אלה עם אלה כי היו שרי קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ובבני איתמר׃ .5
ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן אביתר וראשי האבות לכהנים וללוים בית אב אחד אחז לאלעזר ואחז אחז לאיתמר׃ .6
ויצא הגורל הראשון ליהויריב לידעיה השני׃ .7
לחרם השלישי לשערים הרבעי׃ .8
למלכיה החמישי למימן הששי׃ .9
להקוץ השבעי לאביה השמיני׃ .10
לישוע התשעי לשכניהו העשרי׃ .11
לאלישיב עשתי עשר ליקים שנים עשר׃ .12
לחפה שלשה עשר לישבאב ארבעה עשר׃ .13
לבלגה חמשה עשר לאמר ששה עשר׃ .14
לחזיר שבעה עשר להפצץ שמונה עשר׃ .15
לפתחיה תשעה עשר ליחזקאל העשרים׃ .16
ליכין אחד ועשרים לגמול שנים ועשרים׃ .17
לדליהו שלשה ועשרים למעזיהו ארבעה ועשרים׃ .18
אלה פקדתם לעבדתם לבוא לבית יהוה כמשפטם ביד אהרן אביהם כאשר צוהו יהוה אלהי ישראל׃ .19
ולבני לוי הנותרים לבני עמרם שובאל לבני שובאל יחדיהו׃ .20
לרחביהו לבני רחביהו הראש ישיה׃ .21
ליצהרי שלמות לבני שלמות יחת׃ .22
ובני יריהו אמריהו השני יחזיאל השלישי יקמעם הרביעי׃ .23
בני עזיאל מיכה לבני מיכה שמור׃ .24
אחי מיכה ישיה לבני ישיה זכריהו׃ .25
בני מררי מחלי ומושי בני יעזיהו בנו׃ .26
בני מררי ליעזיהו בנו ושהם וזכור ועברי׃ .27
למחלי אלעזר ולא היה לו בנים׃ .28
לקיש בני קיש ירחמאל׃ .29
ובני מושי מחלי ועדר וירימות אלה בני הלוים לבית אבתיהם׃ .30
ויפילו גם הם גורלות לעמת אחיהם בני אהרן לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך וראשי האבות לכהנים וללוים אבות הראש לעמת אחיו הקטן׃ .31

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.