2 Samuel
Hebrew: Modern  
2 Samuel 21 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחרי שנה ויבקש דוד את פני יהוה ויאמר יהוה אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבענים׃ .1
ויקרא המלך לגבענים ויאמר אליהם והגבענים לא מבני ישראל המה כי אם מיתר האמרי ובני ישראל נשבעו להם ויבקש שאול להכתם בקנאתו לבני ישראל ויהודה׃ .2
ויאמר דוד אל הגבענים מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת יהוה׃ .3
ויאמרו לו הגבענים אין לי כסף וזהב עם שאול ועם ביתו ואין לנו איש להמית בישראל ויאמר מה אתם אמרים אעשה לכם׃ .4
ויאמרו אל המלך האיש אשר כלנו ואשר דמה לנו נשמדנו מהתיצב בכל גבל ישראל׃ .5
ינתן לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום ליהוה בגבעת שאול בחיר יהוה ויאמר המלך אני אתן׃ .6
ויחמל המלך על מפיבשת בן יהונתן בן שאול על שבעת יהוה אשר בינתם בין דוד ובין יהונתן בן שאול׃ .7
ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול את ארמני ואת מפבשת ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לעדריאל בן ברזלי המחלתי׃ .8
ויתנם ביד הגבענים ויקיעם בהר לפני יהוה ויפלו שבעתים יחד והם המתו בימי קציר בראשנים תחלת קציר שערים׃ .9
ותקח רצפה בת איה את השק ותטהו לה אל הצור מתחלת קציר עד נתך מים עליהם מן השמים ולא נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם ואת חית השדה לילה׃ .10
ויגד לדוד את אשר עשתה רצפה בת איה פלגש שאול׃ .11
וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו מאת בעלי יביש גלעד אשר גנבו אתם מרחב בית שן אשר תלום שם הפלשתים ביום הכות פלשתים את שאול בגלבע׃ .12
ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו ויאספו את עצמות המוקעים׃ .13
ויקברו את עצמות שאול ויהונתן בנו בארץ בנימן בצלע בקבר קיש אביו ויעשו כל אשר צוה המלך ויעתר אלהים לארץ אחרי כן׃ .14
ותהי עוד מלחמה לפלשתים את ישראל וירד דוד ועבדיו עמו וילחמו את פלשתים ויעף דוד׃ .15
וישבו בנב אשר בילידי הרפה ומשקל קינו שלש מאות משקל נחשת והוא חגור חדשה ויאמר להכות את דוד׃ .16
ויעזר לו אבישי בן צרויה ויך את הפלשתי וימיתהו אז נשבעו אנשי דוד לו לאמר לא תצא עוד אתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל׃ .17
ויהי אחרי כן ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים אז הכה סבכי החשתי את סף אשר בילדי הרפה׃ .18
ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים ויך אלחנן בן יערי ארגים בית הלחמי את גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים׃ .19
ותהי עוד מלחמה בגת ויהי איש מדין ואצבעת ידיו ואצבעות רגליו שש ושש עשרים וארבע מספר וגם הוא ילד להרפה׃ .20
ויחרף את ישראל ויכהו יהונתן בן שמעי אחי דוד׃ .21
את ארבעת אלה ילדו להרפה בגת ויפלו ביד דוד וביד עבדיו׃ .22
2 Samuel 22 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
וידבר דוד ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אתו מכף כל איביו ומכף שאול׃ .1
ויאמר יהוה סלעי ומצדתי ומפלטי לי׃ .2
אלהי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי ומנוסי משעי מחמס תשעני׃ .3
מהלל אקרא יהוה ומאיבי אושע׃ .4
כי אפפני משברי מות נחלי בליעל יבעתני׃ .5
חבלי שאול סבני קדמני מקשי מות׃ .6
בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אקרא וישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו׃ .7
ותגעש ותרעש הארץ מוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו׃ .8
עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו׃ .9
ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו׃ .10
וירכב על כרוב ויעף וירא על כנפי רוח׃ .11
וישת חשך סביבתיו סכות חשרת מים עבי שחקים׃ .12
מנגה נגדו בערו גחלי אש׃ .13
ירעם מן שמים יהוה ועליון יתן קולו׃ .14
וישלח חצים ויפיצם ברק ויהמם׃ .15
ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת יהוה מנשמת רוח אפו׃ .16
ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים׃ .17
יצילני מאיבי עז משנאי כי אמצו ממני׃ .18
יקדמני ביום אידי ויהי יהוה משען לי׃ .19
ויצא למרחב אתי יחלצני כי חפץ בי׃ .20
יגמלני יהוה כצדקתי כבר ידי ישיב לי׃ .21
כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי׃ .22
כי כל משפטו לנגדי וחקתיו לא אסור ממנה׃ .23
ואהיה תמים לו ואשתמרה מעוני׃ .24
וישב יהוה לי כצדקתי כברי לנגד עיניו׃ .25
עם חסיד תתחסד עם גבור תמים תתמם׃ .26
עם נבר תתבר ועם עקש תתפל׃ .27
ואת עם עני תושיע ועיניך על רמים תשפיל׃ .28
כי אתה נירי יהוה ויהוה יגיה חשכי׃ .29
כי בכה ארוץ גדוד באלהי אדלג שור׃ .30
האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו׃ .31
כי מי אל מבלעדי יהוה ומי צור מבלעדי אלהינו׃ .32
האל מעוזי חיל ויתר תמים דרכו׃ .33
משוה רגליו כאילות ועל במותי יעמדני׃ .34
מלמד ידי למלחמה ונחת קשת נחושה זרעתי׃ .35
ותתן לי מגן ישעך וענתך תרבני׃ .36
תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסלי׃ .37
ארדפה איבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם׃ .38
ואכלם ואמחצם ולא יקומון ויפלו תחת רגלי׃ .39
ותזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתני׃ .40
ואיבי תתה לי ערף משנאי ואצמיתם׃ .41
ישעו ואין משיע אל יהוה ולא ענם׃ .42
ואשחקם כעפר ארץ כטיט חוצות אדקם ארקעם׃ .43
ותפלטני מריבי עמי תשמרני לראש גוים עם לא ידעתי יעבדני׃ .44
בני נכר יתכחשו לי לשמוע אזן ישמעו לי׃ .45
בני נכר יבלו ויחגרו ממסגרותם׃ .46
חי יהוה וברוך צורי וירם אלהי צור ישעי׃ .47
האל הנתן נקמת לי ומוריד עמים תחתני׃ .48
ומוציאי מאיבי ומקמי תרוממני מאיש חמסים תצילני׃ .49
על כן אודך יהוה בגוים ולשמך אזמר׃ .50
מגדיל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם׃ .51

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.