Numbers
Hebrew: Modern  
Numbers 7 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם׃ .1
ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המטת הם העמדים על הפקדים׃ .2
ויביאו את קרבנם לפני יהוה שש עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן׃ .3
ויאמר יהוה אל משה לאמר׃ .4
קח מאתם והיו לעבד את עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל הלוים איש כפי עבדתו׃ .5
ויקח משה את העגלת ואת הבקר ויתן אותם אל הלוים׃ .6
את שתי העגלת ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבדתם׃ .7
ואת ארבע העגלת ואת שמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן אהרן הכהן׃ .8
ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו׃ .9
ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את קרבנם לפני המזבח׃ .10
ויאמר יהוה אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח׃ .11
ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה׃ .12
וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ .13
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ .14
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ .15
שעיר עזים אחד לחטאת׃ .16
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נחשון בן עמינדב׃ .17
ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר׃ .18
הקרב את קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ .19
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ .20
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ .21
שעיר עזים אחד לחטאת׃ .22
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן צוער׃ .23
ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן חלן׃ .24
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ .25
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ .26
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ .27
שעיר עזים אחד לחטאת׃ .28
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליאב בן חלן׃ .29
ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור׃ .30
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ .31
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ .32
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ .33
שעיר עזים אחד לחטאת׃ .34
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליצור בן שדיאור׃ .35
ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורישדי׃ .36
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ .37
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ .38
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ .39
שעיר עזים אחד לחטאת׃ .40
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן צורישדי׃ .41
ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן דעואל׃ .42
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ .43
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ .44
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ .45
שעיר עזים אחד לחטאת׃ .46
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליסף בן דעואל׃ .47
ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד׃ .48
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ .49
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ .50
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ .51
שעיר עזים אחד לחטאת׃ .52
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן עמיהוד׃ .53
ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור׃ .54
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ .55
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ .56
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ .57
שעיר עזים אחד לחטאת׃ .58
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן פדהצור׃ .59
ביום התשיעי נשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני׃ .60
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ .61
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ .62
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ .63
שעיר עזים אחד לחטאת׃ .64
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אבידן בן גדעני׃ .65
ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי׃ .66
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ .67
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ .68
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ .69
שעיר עזים אחד לחטאת׃ .70
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן עמישדי׃ .71
ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן׃ .72
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ .73
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ .74
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ .75
שעיר עזים אחד לחטאת׃ .76
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן עכרן׃ .77
ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן׃ .78
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ .79
כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ .80
פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ .81
שעיר עזים אחד לחטאת׃ .82
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחירע בן עינן׃ .83
זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה׃ .84
שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע מאות בשקל הקדש׃ .85
כפות זהב שתים עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל זהב הכפות עשרים ומאה׃ .86
כל הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים עשר כבשים בני שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת׃ .87
וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו׃ .88
ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו׃ .89
Numbers 8 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .1
דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות׃ .2
ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה יהוה את משה׃ .3
וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה יהוה את משה כן עשה את המנרה׃ .4
וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .5
קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אתם׃ .6
וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת והעבירו תער על כל בשרם וכבסו בגדיהם והטהרו׃ .7
ולקחו פר בן בקר ומנחתו סלת בלולה בשמן ופר שני בן בקר תקח לחטאת׃ .8
והקרבת את הלוים לפני אהל מועד והקהלת את כל עדת בני ישראל׃ .9
והקרבת את הלוים לפני יהוה וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוים׃ .10
והניף אהרן את הלוים תנופה לפני יהוה מאת בני ישראל והיו לעבד את עבדת יהוה׃ .11
והלוים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים ועשה את האחד חטאת ואת האחד עלה ליהוה לכפר על הלוים׃ .12
והעמדת את הלוים לפני אהרן ולפני בניו והנפת אתם תנופה ליהוה׃ .13
והבדלת את הלוים מתוך בני ישראל והיו לי הלוים׃ .14
ואחרי כן יבאו הלוים לעבד את אהל מועד וטהרת אתם והנפת אתם תנופה׃ .15
כי נתנים נתנים המה לי מתוך בני ישראל תחת פטרת כל רחם בכור כל מבני ישראל לקחתי אתם לי׃ .16
כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אתם לי׃ .17
ואקח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל׃ .18
ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבד את עבדת בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקדש׃ .19
ויעש משה ואהרן וכל עדת בני ישראל ללוים ככל אשר צוה יהוה את משה ללוים כן עשו להם בני ישראל׃ .20
ויתחטאו הלוים ויכבסו בגדיהם וינף אהרן אתם תנופה לפני יהוה ויכפר עליהם אהרן לטהרם׃ .21
ואחרי כן באו הלוים לעבד את עבדתם באהל מועד לפני אהרן ולפני בניו כאשר צוה יהוה את משה על הלוים כן עשו להם׃ .22
וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .23
זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבדת אהל מועד׃ .24
ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבדה ולא יעבד עוד׃ .25
ושרת את אחיו באהל מועד לשמר משמרת ועבדה לא יעבד ככה תעשה ללוים במשמרתם׃ .26

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.