Numbers
Hebrew: Modern  
Numbers 33 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן׃ .1
ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם׃ .2
ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים׃ .3
ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים׃ .4
ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכת׃ .5
ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר׃ .6
ויסעו מאתם וישב על פי החירת אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל׃ .7
ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה׃ .8
ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם׃ .9
ויסעו מאילם ויחנו על ים סוף׃ .10
ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין׃ .11
ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה׃ .12
ויסעו מדפקה ויחנו באלוש׃ .13
ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא היה שם מים לעם לשתות׃ .14
ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני׃ .15
ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה׃ .16
ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת׃ .17
ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה׃ .18
ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ׃ .19
ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה׃ .20
ויסעו מלבנה ויחנו ברסה׃ .21
ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה׃ .22
ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר׃ .23
ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה׃ .24
ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת׃ .25
ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת׃ .26
ויסעו מתחת ויחנו בתרח׃ .27
ויסעו מתרח ויחנו במתקה׃ .28
ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה׃ .29
ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות׃ .30
ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן׃ .31
ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד׃ .32
ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה׃ .33
ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה׃ .34
ויסעו מעברנה ויחנו בעציון גבר׃ .35
ויסעו מעציון גבר ויחנו במדבר צן הוא קדש׃ .36
ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום׃ .37
ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש׃ .38
ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר׃ .39
וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל׃ .40
ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה׃ .41
ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן׃ .42
ויסעו מפונן ויחנו באבת׃ .43
ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב׃ .44
ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד׃ .45
ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה׃ .46
ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו׃ .47
ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו׃ .48
ויחנו על הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב׃ .49
וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר׃ .50
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען׃ .51
והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במתם תשמידו׃ .52
והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה׃ .53
והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו׃ .54
ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה׃ .55
והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם׃ .56
Numbers 34 [Commentary] [Map]
וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .1
צו את בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה׃ .2
והיה לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה׃ .3
ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמנה׃ .4
ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה׃ .5
וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים׃ .6
וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדל תתאו לכם הר ההר׃ .7
מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה׃ .8
ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאתיו חצר עינן זה יהיה לכם גבול צפון׃ .9
והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה׃ .10
וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה׃ .11
וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב׃ .12
ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המטות וחצי המטה׃ .13
כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם׃ .14
שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה׃ .15
וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .16
אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן נון׃ .17
ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את הארץ׃ .18
ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפנה׃ .19
ולמטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד׃ .20
למטה בנימן אלידד בן כסלון׃ .21
ולמטה בני דן נשיא בקי בן יגלי׃ .22
לבני יוסף למטה בני מנשה נשיא חניאל בן אפד׃ .23
ולמטה בני אפרים נשיא קמואל בן שפטן׃ .24
ולמטה בני זבולן נשיא אליצפן בן פרנך׃ .25
ולמטה בני יששכר נשיא פלטיאל בן עזן׃ .26
ולמטה בני אשר נשיא אחיהוד בן שלמי׃ .27
ולמטה בני נפתלי נשיא פדהאל בן עמיהוד׃ .28
אלה אשר צוה יהוה לנחל את בני ישראל בארץ כנען׃ .29

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.