Numbers
Hebrew: Modern  
Numbers 31 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .1
נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך׃ .2
וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת יהוה במדין׃ .3
אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא׃ .4
וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה שנים עשר אלף חלוצי צבא׃ .5
וישלח אתם משה אלף למטה לצבא אתם ואת פינחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש וחצצרות התרועה בידו׃ .6
ויצבאו על מדין כאשר צוה יהוה את משה ויהרגו כל זכר׃ .7
ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע חמשת מלכי מדין ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב׃ .8
וישבו בני ישראל את נשי מדין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקנהם ואת כל חילם בזזו׃ .9
ואת כל עריהם במושבתם ואת כל טירתם שרפו באש׃ .10
ויקחו את כל השלל ואת כל המלקוח באדם ובבהמה׃ .11
ויבאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל עדת בני ישראל את השבי ואת המלקוח ואת השלל אל המחנה אל ערבת מואב אשר על ירדן ירחו׃ .12
ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה׃ .13
ויקצף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה׃ .14
ויאמר אליהם משה החייתם כל נקבה׃ .15
הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל ביהוה על דבר פעור ותהי המגפה בעדת יהוה׃ .16
ועתה הרגו כל זכר בטף וכל אשה ידעת איש למשכב זכר הרגו׃ .17
וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם׃ .18
ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים כל הרג נפש וכל נגע בחלל תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביכם׃ .19
וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עזים וכל כלי עץ תתחטאו׃ .20
ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה יהוה את משה׃ .21
אך את הזהב ואת הכסף את הנחשת את הברזל את הבדיל ואת העפרת׃ .22
כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים׃ .23
וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ואחר תבאו אל המחנה׃ .24
ויאמר יהוה אל משה לאמר׃ .25
שא את ראש מלקוח השבי באדם ובבהמה אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה׃ .26
וחצית את המלקוח בין תפשי המלחמה היצאים לצבא ובין כל העדה׃ .27
והרמת מכס ליהוה מאת אנשי המלחמה היצאים לצבא אחד נפש מחמש המאות מן האדם ומן הבקר ומן החמרים ומן הצאן׃ .28
ממחציתם תקחו ונתתה לאלעזר הכהן תרומת יהוה׃ .29
וממחצת בני ישראל תקח אחד אחז מן החמשים מן האדם מן הבקר מן החמרים ומן הצאן מכל הבהמה ונתתה אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה׃ .30
ויעש משה ואלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה׃ .31
ויהי המלקוח יתר הבז אשר בזזו עם הצבא צאן שש מאות אלף ושבעים אלף וחמשת אלפים׃ .32
ובקר שנים ושבעים אלף׃ .33
וחמרים אחד וששים אלף׃ .34
ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר כל נפש שנים ושלשים אלף׃ .35
ותהי המחצה חלק היצאים בצבא מספר הצאן שלש מאות אלף ושלשים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות׃ .36
ויהי המכס ליהוה מן הצאן שש מאות חמש ושבעים׃ .37
והבקר ששה ושלשים אלף ומכסם ליהוה שנים ושבעים׃ .38
וחמרים שלשים אלף וחמש מאות ומכסם ליהוה אחד וששים׃ .39
ונפש אדם ששה עשר אלף ומכסם ליהוה שנים ושלשים נפש׃ .40
ויתן משה את מכס תרומת יהוה לאלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה׃ .41
וממחצית בני ישראל אשר חצה משה מן האנשים הצבאים׃ .42
ותהי מחצת העדה מן הצאן שלש מאות אלף ושלשים אלף שבעת אלפים וחמש מאות׃ .43
ובקר ששה ושלשים אלף׃ .44
וחמרים שלשים אלף וחמש מאות׃ .45
ונפש אדם ששה עשר אלף׃ .46
ויקח משה ממחצת בני ישראל את האחז אחד מן החמשים מן האדם ומן הבהמה ויתן אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה כאשר צוה יהוה את משה׃ .47
ויקרבו אל משה הפקדים אשר לאלפי הצבא שרי האלפים ושרי המאות׃ .48
ויאמרו אל משה עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד ממנו איש׃ .49
ונקרב את קרבן יהוה איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על נפשתינו לפני יהוה׃ .50
ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאתם כל כלי מעשה׃ .51
ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו ליהוה ששה עשר אלף שבע מאות וחמשים שקל מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות׃ .52
אנשי הצבא בזזו איש לו׃ .53
ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות ויבאו אתו אל אהל מועד זכרון לבני ישראל לפני יהוה׃ .54
Numbers 32 [Commentary] [Map]
ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה׃ .1
ויבאו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמר׃ .2
עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען׃ .3
הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל ארץ מקנה הוא ולעבדיך מקנה׃ .4
ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל תעברנו את הירדן׃ .5
ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה׃ .6
ולמה תנואון את לב בני ישראל מעבר אל הארץ אשר נתן להם יהוה׃ .7
כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את הארץ׃ .8
ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארץ אשר נתן להם יהוה׃ .9
ויחר אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר׃ .10
אם יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא מלאו אחרי׃ .11
בלתי כלב בן יפנה הקנזי ויהושע בן נון כי מלאו אחרי יהוה׃ .12
ויחר אף יהוה בישראל וינעם במדבר ארבעים שנה עד תם כל הדור העשה הרע בעיני יהוה׃ .13
והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף יהוה אל ישראל׃ .14
כי תשובן מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושחתם לכל העם הזה׃ .15
ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו׃ .16
ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנם אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ׃ .17
לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו׃ .18
כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה׃ .19
ויאמר אליהם משה אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני יהוה למלחמה׃ .20
ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני יהוה עד הורישו את איביו מפניו׃ .21
ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשבו והייתם נקיים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני יהוה׃ .22
ואם לא תעשון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם׃ .23
בנו לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשו׃ .24
ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמר עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה׃ .25
טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד׃ .26
ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני יהוה למלחמה כאשר אדני דבר׃ .27
ויצו להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל׃ .28
ויאמר משה אלהם אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה׃ .29
ואם לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתככם בארץ כנען׃ .30
ויענו בני גד ובני ראובן לאמר את אשר דבר יהוה אל עבדיך כן נעשה׃ .31
נחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן׃ .32
ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחן מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב׃ .33
ויבנו בני גד את דיבן ואת עטרת ואת ערער׃ .34
ואת עטרת שופן ואת יעזר ויגבהה׃ .35
ואת בית נמרה ואת בית הרן ערי מבצר וגדרת צאן׃ .36
ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלא ואת קריתים׃ .37
ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם ואת שבמה ויקראו בשמת את שמות הערים אשר בנו׃ .38
וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה וילכדה ויורש את האמרי אשר בה׃ .39
ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה׃ .40
ויאיר בן מנשה הלך וילכד את חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר׃ .41
ונבח הלך וילכד את קנת ואת בנתיה ויקרא לה נבח בשמו׃ .42

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.