Numbers
Hebrew: Modern  
Numbers 1 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר׃ .1
שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם׃ .2
מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן׃ .3
ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא׃ .4
ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור׃ .5
לשמעון שלמיאל בן צורישדי׃ .6
ליהודה נחשון בן עמינדב׃ .7
ליששכר נתנאל בן צוער׃ .8
לזבולן אליאב בן חלן׃ .9
לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור׃ .10
לבנימן אבידן בן גדעני׃ .11
לדן אחיעזר בן עמישדי׃ .12
לאשר פגעיאל בן עכרן׃ .13
לגד אליסף בן דעואל׃ .14
לנפתלי אחירע בן עינן׃ .15
אלה קריאי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם׃ .16
ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות׃ .17
ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם׃ .18
כאשר צוה יהוה את משה ויפקדם במדבר סיני׃ .19
ויהיו בני ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ .20
פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות׃ .21
לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ .22
פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות׃ .23
לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ .24
פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים׃ .25
לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ .26
פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות׃ .27
לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ .28
פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ .29
לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ .30
פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ .31
לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ .32
פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות׃ .33
לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ .34
פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים׃ .35
לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ .36
פקדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות׃ .37
לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ .38
פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות׃ .39
לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ .40
פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות׃ .41
בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ .42
פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃ .43
אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש אחד לבית אבתיו היו׃ .44
ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל׃ .45
ויהיו כל הפקדים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃ .46
והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם׃ .47
וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .48
אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל׃ .49
ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו המה ישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו׃ .50
ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת׃ .51
וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם׃ .52
והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות׃ .53
ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו׃ .54
Numbers 2 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר׃ .1
איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו׃ .2
והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב׃ .3
וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות׃ .4
והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער׃ .5
וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ .6
מטה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן חלן׃ .7
וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ .8
כל הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאתם ראשנה יסעו׃ .9
דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור׃ .10
וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות׃ .11
והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורי שדי׃ .12
וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות׃ .13
ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן דעואל׃ .14
וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים׃ .15
כל הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו׃ .16
ונסע אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם׃ .17
דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד׃ .18
וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות׃ .19
ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור׃ .20
וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים׃ .21
ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני׃ .22
וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות׃ .23
כל הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו׃ .24
דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי׃ .25
וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות׃ .26
והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן׃ .27
וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות׃ .28
ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן׃ .29
וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃ .30
כל הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם׃ .31
אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת לצבאתם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃ .32
והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה׃ .33
ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על בית אבתיו׃ .34

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.