Leviticus
Hebrew: Modern  
Leviticus 23 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .1
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם מועדי יהוה אשר תקראו אתם מקראי קדש אלה הם מועדי׃ .2
ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש כל מלאכה לא תעשו שבת הוא ליהוה בכל מושבתיכם׃ .3
אלה מועדי יהוה מקראי קדש אשר תקראו אתם במועדם׃ .4
בחדש הראשון בארבעה עשר לחדש בין הערבים פסח ליהוה׃ .5
ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג המצות ליהוה שבעת ימים מצות תאכלו׃ .6
ביום הראשון מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו׃ .7
והקרבתם אשה ליהוה שבעת ימים ביום השביעי מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו׃ .8
וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .9
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עמר ראשית קצירכם אל הכהן׃ .10
והניף את העמר לפני יהוה לרצנכם ממחרת השבת יניפנו הכהן׃ .11
ועשיתם ביום הניפכם את העמר כבש תמים בן שנתו לעלה ליהוה׃ .12
ומנחתו שני עשרנים סלת בלולה בשמן אשה ליהוה ריח ניחח ונסכה יין רביעת ההין׃ .13
ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלהיכם חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם׃ .14
וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה׃ .15
עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליהוה׃ .16
ממושבתיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרנים סלת תהיינה חמץ תאפינה בכורים ליהוה׃ .17
והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימם בני שנה ופר בן בקר אחד ואילם שנים יהיו עלה ליהוה ומנחתם ונסכיהם אשה ריח ניחח ליהוה׃ .18
ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים׃ .19
והניף הכהן אתם על לחם הבכורים תנופה לפני יהוה על שני כבשים קדש יהיו ליהוה לכהן׃ .20
וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו חקת עולם בכל מושבתיכם לדרתיכם׃ .21
ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם׃ .22
וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .23
דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קדש׃ .24
כל מלאכת עבדה לא תעשו והקרבתם אשה ליהוה׃ .25
וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .26
אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם אשה ליהוה׃ .27
וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני יהוה אלהיכם׃ .28
כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה׃ .29
וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי את הנפש ההוא מקרב עמה׃ .30
כל מלאכה לא תעשו חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם׃ .31
שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם׃ .32
וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .33
דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ליהוה׃ .34
ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו׃ .35
שבעת ימים תקריבו אשה ליהוה ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליהוה עצרת הוא כל מלאכת עבדה לא תעשו׃ .36
אלה מועדי יהוה אשר תקראו אתם מקראי קדש להקריב אשה ליהוה עלה ומנחה זבח ונסכים דבר יום ביומו׃ .37
מלבד שבתת יהוה ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדבותיכם אשר תתנו ליהוה׃ .38
אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ תחגו את חג יהוה שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון׃ .39
ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים׃ .40
וחגתם אתו חג ליהוה שבעת ימים בשנה חקת עולם לדרתיכם בחדש השביעי תחגו אתו׃ .41
בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת׃ .42
למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם׃ .43
וידבר משה את מעדי יהוה אל בני ישראל׃ .44
Leviticus 24 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .1
צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד׃ .2
מחוץ לפרכת העדת באהל מועד יערך אתו אהרן מערב עד בקר לפני יהוה תמיד חקת עולם לדרתיכם׃ .3
על המנרה הטהרה יערך את הנרות לפני יהוה תמיד׃ .4
ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת׃ .5
ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני יהוה׃ .6
ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה׃ .7
ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני ישראל ברית עולם׃ .8
והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק עולם׃ .9
ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי׃ .10
ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אתו אל משה ושם אמו שלמית בת דברי למטה דן׃ .11
ויניחהו במשמר לפרש להם על פי יהוה׃ .12
וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .13
הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה וסמכו כל השמעים את ידיהם על ראשו ורגמו אתו כל העדה׃ .14
ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו׃ .15
ונקב שם יהוה מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנקבו שם יומת׃ .16
ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת׃ .17
ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש׃ .18
ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו׃ .19
שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו׃ .20
ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת׃ .21
משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם׃ .22
וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אתו אבן ובני ישראל עשו כאשר צוה יהוה את משה׃ .23

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.