Exodus
Hebrew: Modern  
Exodus 25 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .1
דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי׃ .2
וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת׃ .3
ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים׃ .4
וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים׃ .5
שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים׃ .6
אבני שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן׃ .7
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם׃ .8
ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו׃ .9
ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו׃ .10
וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב׃ .11
ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית׃ .12
ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב׃ .13
והבאת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן בהם׃ .14
בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו׃ .15
ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך׃ .16
ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה׃ .17
ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת׃ .18
ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשו את הכרבים על שני קצותיו׃ .19
והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת יהיו פני הכרבים׃ .20
ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך׃ .21
ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על ארן העדת את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל׃ .22
ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו׃ .23
וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב׃ .24
ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביב׃ .25
ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו׃ .26
לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את השלחן׃ .27
ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא בם את השלחן׃ .28
ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בהן זהב טהור תעשה אתם׃ .29
ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד׃ .30
ועשית מנרת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו׃ .31
וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני׃ .32
שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה׃ .33
ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה׃ .34
וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן המנרה׃ .35
כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור׃ .36
ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה׃ .37
ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור׃ .38
ככר זהב טהור יעשה אתה את כל הכלים האלה׃ .39
וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר׃ .40
Exodus 26 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
ואת המשכן תעשה עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני כרבים מעשה חשב תעשה אתם׃ .1
ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעת׃ .2
חמש היריעת תהיין חברת אשה אל אחתה וחמש יריעת חברת אשה אל אחתה׃ .3
ועשית ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחברת וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית׃ .4
חמשים ללאת תעשה ביריעה האחת וחמשים ללאת תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אשה אל אחתה׃ .5
ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את היריעת אשה אל אחתה בקרסים והיה המשכן אחד׃ .6
ועשית יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת תעשה אתם׃ .7
ארך היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת׃ .8
וחברת את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד וכפלת את היריעה הששית אל מול פני האהל׃ .9
ועשית חמשים ללאת על שפת היריעה האחת הקיצנה בחברת וחמשים ללאת על שפת היריעה החברת השנית׃ .10
ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את הקרסים בללאת וחברת את האהל והיה אחד׃ .11
וסרח העדף ביריעת האהל חצי היריעה העדפת תסרח על אחרי המשכן׃ .12
והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסתו׃ .13
ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה׃ .14
ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים׃ .15
עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד׃ .16
שתי ידות לקרש האחד משלבת אשה אל אחתה כן תעשה לכל קרשי המשכן׃ .17
ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה׃ .18
וארבעים אדני כסף תעשה תחת עשרים הקרש שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו׃ .19
ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשרים קרש׃ .20
וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד׃ .21
ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים׃ .22
ושני קרשים תעשה למקצעת המשכן בירכתים׃ .23
ויהיו תאמים מלמטה ויחדו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצעת יהיו׃ .24
והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד׃ .25
ועשית בריחם עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחד׃ .26
וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה׃ .27
והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח מן הקצה אל הקצה׃ .28
ואת הקרשים תצפה זהב ואת טבעתיהם תעשה זהב בתים לבריחם וצפית את הבריחם זהב׃ .29
והקמת את המשכן כמשפטו אשר הראית בהר׃ .30
ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה כרבים׃ .31
ונתתה אתה על ארבעה עמודי שטים מצפים זהב וויהם זהב על ארבעה אדני כסף׃ .32
ונתתה את הפרכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרכת את ארון העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים׃ .33
ונתת את הכפרת על ארון העדת בקדש הקדשים׃ .34
ושמת את השלחן מחוץ לפרכת ואת המנרה נכח השלחן על צלע המשכן תימנה והשלחן תתן על צלע צפון׃ .35
ועשית מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם׃ .36
ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אתם זהב וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדני נחשת׃ .37

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.