Genesis
Hebrew: Modern  
Genesis 9 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ׃ .1
ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הים בידכם נתנו׃ .2
כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל׃ .3
אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו׃ .4
ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם׃ .5
שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם׃ .6
ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה׃ .7
ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו לאמר׃ .8
ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם׃ .9
ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ׃ .10
והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ׃ .11
ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדרת עולם׃ .12
את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ׃ .13
והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן׃ .14
וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר׃ .15
והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ׃ .16
ויאמר אלהים אל נח זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ׃ .17
ויהיו בני נח היצאים מן התבה שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען׃ .18
שלשה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ׃ .19
ויחל נח איש האדמה ויטע כרם׃ .20
וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה׃ .21
וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ׃ .22
ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו׃ .23
וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן׃ .24
ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו׃ .25
ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד למו׃ .26
יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו׃ .27
ויחי נח אחר המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה׃ .28
ויהיו כל ימי נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת׃ .29

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.