Genesis
Hebrew: Modern  
Genesis 8 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
ויזכר אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלהים רוח על הארץ וישכו המים׃ .1
ויסכרו מעינת תהום וארבת השמים ויכלא הגשם מן השמים׃ .2
וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום׃ .3
ותנח התבה בחדש השביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי אררט׃ .4
והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים׃ .5
ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה׃ .6
וישלח את הערב ויצא יצוא ושוב עד יבשת המים מעל הארץ׃ .7
וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה׃ .8
ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התבה כי מים על פני כל הארץ וישלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל התבה׃ .9
ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויסף שלח את היונה מן התבה׃ .10
ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ׃ .11
וייחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד׃ .12
ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה׃ .13
ובחדש השני בשבעה ועשרים יום לחדש יבשה הארץ׃ .14
וידבר אלהים אל נח לאמר׃ .15
צא מן התבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך׃ .16
כל החיה אשר אתך מכל בשר בעוף ובבהמה ובכל הרמש הרמש על הארץ הוצא אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ׃ .17
ויצא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו׃ .18
כל החיה כל הרמש וכל העוף כל רומש על הארץ למשפחתיהם יצאו מן התבה׃ .19
ויבן נח מזבח ליהוה ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהר ויעל עלת במזבח׃ .20
וירח יהוה את ריח הניחח ויאמר יהוה אל לבו לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי׃ .21
עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישבתו׃ .22
Genesis 9 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ׃ .1
ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הים בידכם נתנו׃ .2
כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל׃ .3
אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו׃ .4
ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם׃ .5
שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם׃ .6
ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה׃ .7
ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו לאמר׃ .8
ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם׃ .9
ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ׃ .10
והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ׃ .11
ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדרת עולם׃ .12
את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ׃ .13
והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן׃ .14
וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר׃ .15
והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ׃ .16
ויאמר אלהים אל נח זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ׃ .17
ויהיו בני נח היצאים מן התבה שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען׃ .18
שלשה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ׃ .19
ויחל נח איש האדמה ויטע כרם׃ .20
וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה׃ .21
וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ׃ .22
ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו׃ .23
וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן׃ .24
ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו׃ .25
ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד למו׃ .26
יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו׃ .27
ויחי נח אחר המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה׃ .28
ויהיו כל ימי נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת׃ .29
Genesis 10 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
ואלה תולדת בני נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול׃ .1
בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס׃ .2
ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה׃ .3
ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים׃ .4
מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם׃ .5
ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען׃ .6
ובני כוש סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא ובני רעמה שבא ודדן׃ .7
וכוש ילד את נמרד הוא החל להיות גבר בארץ׃ .8
הוא היה גבר ציד לפני יהוה על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה׃ .9
ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער׃ .10
מן הארץ ההוא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כלח׃ .11
ואת רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה׃ .12
ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים׃ .13
ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים׃ .14
וכנען ילד את צידן בכרו ואת חת׃ .15
ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי׃ .16
ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני׃ .17
ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפצו משפחות הכנעני׃ .18
ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד לשע׃ .19
אלה בני חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם׃ .20
ולשם ילד גם הוא אבי כל בני עבר אחי יפת הגדול׃ .21
בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם׃ .22
ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש׃ .23
וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר׃ .24
ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן׃ .25
ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח׃ .26
ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה׃ .27
ואת עובל ואת אבימאל ואת שבא׃ .28
ואת אופר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן׃ .29
ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם׃ .30
אלה בני שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם׃ .31
אלה משפחת בני נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול׃ .32
Genesis 11 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים׃ .1
ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם׃ .2
ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר׃ .3
ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ׃ .4
וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם׃ .5
ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות׃ .6
הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו׃ .7
ויפץ יהוה אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנת העיר׃ .8
על כן קרא שמה בבל כי שם בלל יהוה שפת כל הארץ ומשם הפיצם יהוה על פני כל הארץ׃ .9
אלה תולדת שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול׃ .10
ויחי שם אחרי הולידו את ארפכשד חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ .11
וארפכשד חי חמש ושלשים שנה ויולד את שלח׃ .12
ויחי ארפכשד אחרי הולידו את שלח שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ .13
ושלח חי שלשים שנה ויולד את עבר׃ .14
ויחי שלח אחרי הולידו את עבר שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ .15
ויחי עבר ארבע ושלשים שנה ויולד את פלג׃ .16
ויחי עבר אחרי הולידו את פלג שלשים שנה וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ .17
ויחי פלג שלשים שנה ויולד את רעו׃ .18
ויחי פלג אחרי הולידו את רעו תשע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות׃ .19
ויחי רעו שתים ושלשים שנה ויולד את שרוג׃ .20
ויחי רעו אחרי הולידו את שרוג שבע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות׃ .21
ויחי שרוג שלשים שנה ויולד את נחור׃ .22
ויחי שרוג אחרי הולידו את נחור מאתים שנה ויולד בנים ובנות׃ .23
ויחי נחור תשע ועשרים שנה ויולד את תרח׃ .24
ויחי נחור אחרי הולידו את תרח תשע עשרה שנה ומאת שנה ויולד בנים ובנות׃ .25
ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברם את נחור ואת הרן׃ .26
ואלה תולדת תרח תרח הוליד את אברם את נחור ואת הרן והרן הוליד את לוט׃ .27
וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים׃ .28
ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה׃ .29
ותהי שרי עקרה אין לה ולד׃ .30
ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם׃ .31
ויהיו ימי תרח חמש שנים ומאתים שנה וימת תרח בחרן׃ .32

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.