Genesis
Hebrew: Modern  
Genesis 7 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
ויאמר יהוה לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה׃ .1
מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו׃ .2
גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ׃ .3
כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה׃ .4
ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה׃ .5
ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים על הארץ׃ .6
ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול׃ .7
מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף וכל אשר רמש על האדמה׃ .8
שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את נח׃ .9
ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ׃ .10
בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל מעינת תהום רבה וארבת השמים נפתחו׃ .11
ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה׃ .12
בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה׃ .13
המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף׃ .14
ויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל הבשר אשר בו רוח חיים׃ .15
והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו׃ .16
ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ׃ .17
ויגברו המים וירבו מאד על הארץ ותלך התבה על פני המים׃ .18
והמים גברו מאד מאד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבהים אשר תחת כל השמים׃ .19
חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים׃ .20
ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ וכל האדם׃ .21
כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו׃ .22
וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו בתבה׃ .23
ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום׃ .24
Genesis 8 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
ויזכר אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלהים רוח על הארץ וישכו המים׃ .1
ויסכרו מעינת תהום וארבת השמים ויכלא הגשם מן השמים׃ .2
וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום׃ .3
ותנח התבה בחדש השביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי אררט׃ .4
והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים׃ .5
ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה׃ .6
וישלח את הערב ויצא יצוא ושוב עד יבשת המים מעל הארץ׃ .7
וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה׃ .8
ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התבה כי מים על פני כל הארץ וישלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל התבה׃ .9
ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויסף שלח את היונה מן התבה׃ .10
ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ׃ .11
וייחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד׃ .12
ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה׃ .13
ובחדש השני בשבעה ועשרים יום לחדש יבשה הארץ׃ .14
וידבר אלהים אל נח לאמר׃ .15
צא מן התבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך׃ .16
כל החיה אשר אתך מכל בשר בעוף ובבהמה ובכל הרמש הרמש על הארץ הוצא אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ׃ .17
ויצא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו׃ .18
כל החיה כל הרמש וכל העוף כל רומש על הארץ למשפחתיהם יצאו מן התבה׃ .19
ויבן נח מזבח ליהוה ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהר ויעל עלת במזבח׃ .20
וירח יהוה את ריח הניחח ויאמר יהוה אל לבו לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי׃ .21
עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישבתו׃ .22
Genesis 9 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ׃ .1
ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הים בידכם נתנו׃ .2
כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל׃ .3
אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו׃ .4
ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם׃ .5
שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם׃ .6
ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה׃ .7
ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו לאמר׃ .8
ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם׃ .9
ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ׃ .10
והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ׃ .11
ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדרת עולם׃ .12
את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ׃ .13
והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן׃ .14
וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר׃ .15
והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ׃ .16
ויאמר אלהים אל נח זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ׃ .17
ויהיו בני נח היצאים מן התבה שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען׃ .18
שלשה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ׃ .19
ויחל נח איש האדמה ויטע כרם׃ .20
וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה׃ .21
וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ׃ .22
ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו׃ .23
וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן׃ .24
ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו׃ .25
ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד למו׃ .26
יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו׃ .27
ויחי נח אחר המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה׃ .28
ויהיו כל ימי נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת׃ .29

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.