Genesis
Hebrew: Modern  
Genesis 17 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים׃ .1
ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד׃ .2
ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר׃ .3
אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים׃ .4
ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך׃ .5
והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו׃ .6
והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך׃ .7
ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים׃ .8
ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם׃ .9
זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר׃ .10
ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם׃ .11
ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא׃ .12
המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם׃ .13
וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר׃ .14
ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה׃ .15
וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו׃ .16
ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד׃ .17
ויאמר אברהם אל האלהים לו ישמעאל יחיה לפניך׃ .18
ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו׃ .19
ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול׃ .20
ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת׃ .21
ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם׃ .22
ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים׃ .23
ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו׃ .24
וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו׃ .25
בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו׃ .26
וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר נמלו אתו׃ .27
Genesis 18 [Commentary] [Map] Biblical Art and Illustrations
וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום׃ .1
וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה׃ .2
ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך׃ .3
יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ׃ .4
ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת׃ .5
וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות׃ .6
ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו׃ .7
ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו׃ .8
ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל׃ .9
ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו׃ .10
ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים׃ .11
ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן׃ .12
ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי׃ .13
היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן׃ .14
ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת׃ .15
ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ואברהם הלך עמם לשלחם׃ .16
ויהוה אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה׃ .17
ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ׃ .18
כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו׃ .19
ויאמר יהוה זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד׃ .20
ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה׃ .21
ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יהוה׃ .22
ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע׃ .23
אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה׃ .24
חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט׃ .25
ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם׃ .26
ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר׃ .27
אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה׃ .28
ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים׃ .29
ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אעשה אם אמצא שם שלשים׃ .30
ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים׃ .31
ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה׃ .32
וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקמו׃ .33

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.

 


This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.