1 Chronicles
  Finnish: Bible (1776)
  1 Chronicles 23 [Commentary] [Map]
1 Kuin David oli vanha ja elämästä kyllänsä saanut, asetti hän poikansa Salomon Israelin kuninkaaksi,
2 Ja kokosi kaikki ylimmäiset Israelissa, ja papit ja Leviläiset,
3 Että Leviläiset luettaisiin hamasta kolmestakymmenestä ajastajasta ja sen ylitse. Ja heidän lukunsa oli päästä päähän, väkeviä miehiä, kahdeksanneljättäkymmentä tuhatta,
4 Joista oli neljäkolmattakymmentä tuhatta teettäjää Herran huoneessa, ja kuusituhatta virkamiestä ja tuomaria;
5 Ja neljätuhatta ovenvartiaa ja neljätuhatta niitä, jotka Herralle kiitosta veisasivat kanteleilla, jotka minä pannut olen kiitosta veisaamaan.
6 Ja David teki järjestyksen Levin lapsille, Gersonille, Kahatille ja Merarille.
7 Gersonilaisia olivat Laedan ja Simei.
8 Laedanin lapset: ensimäinen Jehieli, Setam ja Joel, kolme;
9 Simein lapset: Salomit, Hasiel ja Haran, kolme. Nämät olivat Laedanin isäin ylimmäiset.
10 Olivat myös nämät Simein lapset: Jahat, Sina, Jeus ja Beria. Nämät neljä olivat Simein lapset.
11 Jahat oli ensimäinen, Sina toinen. Mutta Jeuksella ja Berialla ei ollut monta lasta, sentähden luettiin ne yhdeksi isän huoneeksi.
12 Kahatin lapset: Amram, Jitshar, Hebron ja Ussiel, neljä.
13 Amramin lapset: Aaron ja Moses. Mutta Aaron eroitettiin, koska oli pyhitetty kaikkein pyhimmälle, hän ja hänen poikansa ijankaikkisesti, kantamaan suitsutusta Herran edessä, ja palvelemaan häntä, ja siunaamaan hänen nimeensä ijankaikkisesti.
14 Ja Moseksen Jumalan miehen lapset luettiin Leviläisten sukukuntain sekaan.
15 Moseksen lapset olivat: Gersom ja Elieser.
16 Gersomin lapset: ensimäinen oli Sebuel.
17 Elieserin lapset: ensimäinen oli Rehabia. Ja Elieserillä ei ollut muita lapsia, vaan Rehabeamin lapsia oli paljon enempi.
18 Jitsharin lapset: Selomit ensimäinen.
19 Hebronin lapset: Jeria ensimäinen, Amaria toinen, Jahasiel kolmas ja Jakneam neljäs.
20 Ussielin lapset: Miika ensimäinen ja Jissia toinen.
21 Merarin lapset: Maheli ja Musi. Mahelin lapset: Eleasar ja Kis.
22 Mutta Eleasar kuoli, ja ei ollut hänellä poikia, vaan tyttäriä, jotka heidän veljensä Kisin pojat naivat.
23 Musin lapset: Maheli, Eder ja Jeremot, kolme.
24 Nämät ovat Levin lapset heidän isäinsä huoneen jälkeen, isäin päämiehet, jotka nimien luvun jälkeen päästä päähän luetut olivat, jotka tekivät viran töitä Herran huoneen palveluksessa, kahdenkymmenen ajastaikaisista ja sen ylitse.
25 Sillä David sanoi: Herra Israelin Jumala, joka on asuva Jerusalemissa ijankaikkisesti, on antanut kansallensa levon.
26 Ja ei Leviläiset tarvinneet kantaa majaa kaikkein hänen kaluinsa kanssa palvelukseen.
27 Ja Levin lapset luettiin Davidin viimeisten sanain jälkeen Leviläisten sekaan, kahdenkymmenen vuotisista ja sen ylitse,
28 Että heidän piti seisoman Aaronin lasten sivussa palvelemassa Herran huoneessa, kartanoilla ja kammioissa, ja kaikkinaisissa pyhitetyn puhdistuksissa, ja kaikissa viran töissä Herran huoneessa;
29 Ja oleman näkyleipäin, sämpyläjauhoin, ruokauhrein, happamattomain kyrsäin, pannuin, halstarien ja kaikkein vaakain ja mittain päällä;
30 Ja seisoman joka aamulla, kiittämässä ja ylistämässä Herraa, niin myös ehtoolla,
31 Ja uhraamassa Herralle kaikkinaiset polttouhrit sabbateina, uudelle kuulla ja juhlapäivinä, luvun ja tavan jälkeen, alati Herran edessä,
32 Ja ottamassa vaarin seurakunnan majasta ja pyhyyden vartiosta, ja Aaronin lasten heidän veljeinsä vartiosta, Herran huoneen palveluksessa.
  1 Chronicles 24 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
1 Mutta tämä oli Aaronin lasten järjestys: Aaronin pojat oli: Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar.
2 Mutta Nadab ja Abihu kuolivat isänsä edessä, ja ei heillä ollut lasta. Ja Eleasar ja Itamar tulivat papeiksi.
3 Ja David määräsi heitä näin: Zadokin Eleasarin lapsista ja Ahimelekin Itamarin lapsista, heidän virkansa jälkeen heidän palveluksessansa.
4 Ja usiammat väkevät päämiehet löydettiin Eleasarin kuin Itamarin lapsista, koska he heitä niin määräsivät: Eleasarin lapsista oli siellä kuusitoistakymmentä ylimmäistä heidän isäinsä huoneessa, ja kahdeksan Itamarin lapsista, heidän isäinsä huoneessa.
5 Ja he määräsivät heitä arvalla sekä näitä että niitä; sillä molemmat Eleasarin ja Itamarin lapset olivat päämiehet pyhässä ja päämiehet Jumalan edessä.
6 Ja Semaja kirjoittaja, Netaneelin poika Leviläisistä, kirjoitti heidät kuninkaan edessä, ja päämiesten ja papin Zadokin, ja Ahimelekin Abjatarin pojan, ja pappein ja Leviläisten, ja ylimmäisten isäin edessä: yksi isän huone otettiin Eleasarin edestä ja toinen otettiin sitte Itamarin edestä.
7 Ja ensimäinen arpa lankesi Jojaribin päälle, toinen Jedatjan,
8 Kolmas Harimin, neljäs Seorimin,
9 Viides Malkian, kuudes Mijamin,
10 Seitsemäs Hakkotsin, kahdeksas Abian,
11 Yhdeksäs Jesuan, kymmenes Sekanian,
12 Yksitoistakymmenes Eliasibin, kaksitoistakymmenes Jakimin,
13 Kolmastoistakymmenes Huppan, neljästoistakymmenes Jesebabin,
14 Viidestoistakymmenes Bilgan, kuudestoistakymmenes Immerin,
15 Seitsemästoistakymmenes Hesirin, kahdeksastoistakymmenes Happitsetsin,
16 Yhdeksästoistakymmenes Petahian, kahdeskymmenes Jeheskelin,
17 Ensimäinenkolmattakymmentä Jakinin, toinenkolmattakymmentä Gamulin,
18 Kolmaskolmattakymmentä Delajan, neljäskolmattakymmentä Maasian.
19 Tämä on heidän järjestyksensä heidän virkansa jälkeen, menemään Herran huoneesen tapansa jälkeen, isänsä Aaronin käden alla; niinkuin Herra Israelin Jumala heidän oli käskenyt.
20 Muiden Levin lasten seassa oli Amramin lapsista Subael, Subaelin lapsista Jehdeja.
21 Rehabian lapsista: Jissia oli heistä ensimäinen.
22 Mutta Jitseharilaisista oli Selomot, Selomotin lapsista Jahat.
23 (Hebronin lapset) Jerija ensimäinen, Amaria toinen, Jahasiel kolmas, Jekameam neljäs.
24 Ussielin lapset: Miika. Miikan lapsista Samir.
25 Jesija oli Miikan veli; Jesijan lapsista Sakaria.
26 Merarin lapset: Maheli ja Musi; Jaesijan hänen poikansa lapset.
27 Merarin lapset Jaesijasta, hänen poikansa oli Soham, Sakkur ja Ibri.
28 Mutta Mahelilla oli Eleasar, ja hänellä ei ollut yhtään poikaa.
29 Kisistä, Kisin lapset: Jerahmeel.
30 Musin lapset: Maheli, Eder ja Jeremot. Ne ovat Leviläisten lapset heidän isäinsä huoneen jälkeen.
31 Ja nämät myös heittivät arpaa veljeinsä Aaronin lasten kanssa kuningas Davidin edessä, ja Zadokin ja Ahimelekin, ja ylimmäisten isäin edessä, pappein ja Leviläisten seassa; ylimmäinen isäin seassa pienimmänkin veljensä kanssa.
  Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomeksi.
Vuoden 1776 kirkkoraamattu.

Finnish Bible published in 1776.

In public domain.

SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.