Genesis
  Czech BKR
  Genesis 5 [Commentary] Biblical Art and Illustrations
1 Tato jest kniha rodů Adamových. V ten den, v kterémž stvořil Bůh člověka, ku podobenství Božímu učinil ho.
2 Muže a ženu stvořil je a požehnal jim, a nazval jméno jejich Adam v ten den, když stvořeni jsou.
3 Byl pak Adam ve stu a třidcíti letech, když zplodil syna ku podobenství svému a k obrazu svému, a nazval jméno jeho Set.
4 I bylo dnů Adamových po zplození Seta osm set let, a plodil syny a dcery.
5 A tak bylo všech dnů Adamových, v kterýchž byl živ, devět set a třidceti let, i umřel.
6 Set pak byl ve stu a pěti letech, když zplodil Enosa.
7 A po zplození Enosa živ byl Set osm set a sedm let, a plodil syny a dcery.
8 I bylo všech dnů Setových devět set a dvanácte let, i umřel.
9 Byl pak Enos v devadesáti letech, když zplodil Kainana.
10 A po zplození Kainana živ byl Enos osm set a patnácte let, a plodil syny a dcery.
11 I bylo všech dnů Enosových devět set a pět let, i umřel.
12 Kainan pak byl v sedmdesáti letech, když zplodil Mahalaleele.
13 A po zplození Mahalaleele živ byl Kainan osm set a čtyřidceti let, a plodil syny a dcery.
14 I bylo všech dnů Kainanových devět set a deset let, i umřel.
15 Mahalaleel pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Járeda.
16 A po zplození Járeda živ byl Mahalaleel osm set a třidceti let, a plodil syny a dcery.
17 I bylo všech dnů Mahalaleelových osm set devadesáte a pět let, i umřel.
18 Járed pak byl ve stu šedesáti a dvou letech, když zplodil Enocha.
19 A po zplození Enocha živ byl Járed osm set let, a plodil syny a dcery.
20 I bylo všech dnů Járedových devět set šedesáte a dvě létě, i umřel.
21 Enoch pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Matuzaléma.
22 A chodil Enoch stále s Bohem po zplození Matuzaléma tři sta let, a plodil syny a dcery.
23 I bylo všech dnů Enochových tři sta šedesáte a pět let.
24 A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín; nebo vzal ho Bůh.
25 Matuzalém pak byl ve stu osmdesáti sedmi letech, když zplodil Lámecha.
26 A po zplození Lámecha živ byl Matuzalém sedm set osmdesáte a dvě létě, a plodil syny a dcery.
27 I bylo všech dnů Matuzalémových devět set šedesáte a devět let, i umřel.
28 Lámech pak byl ve stu osmdesáti a dvou letech, když zplodil syna,
29 Jehož jméno nazval Noé, řka: Tento nám odpočinutí způsobí od díla našeho,od práce rukou našich, kterouž máme s zemí, jížto zlořečil Hospodin.
30 A živ byl Lámech potom, když zplodil Noé, pět set devadesáte a pět let, a plodil syny a dcery.
31 I bylo všech dnů Lámechových sedm set sedmdesáte a sedm let, i umřel.
32 A když byl Noé v pěti stech letech, zplodil Sema, Chama a Jáfeta.
  Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Imported from the CrossWire Bible Society's "The Sword Project" Bible Modules.This Website is Copyright © 2005-2006 Biola University.
Biola does not hold the Copyright to any Biblical texts on this site.
Some Biblical texts on this site are in the Public Domain,
and others are Copyrighted by their Copyright holders.